موسسه فرهنگی هنری کاوش

پرسشنامه و پایان نامه در رشته های علوم انسانی

پرسشنامه های علوم تربیتی ، پرسشنامه های علوم اجتماعی

پرسشنامه عوامل تسهیل کننده مدیریت برمبنای تیم

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه علائم تحلیل رفتگی

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه عزت نفس

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه اخلاقی بودن نگرش ها ورفتارها

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ابزار پیوند والدینی

۵۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه رضایت مراجع

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه اضطراب امتحان(TAI)

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه اضطراب وجودی گود

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه افسردگی کودکان ماریاکوس

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بررسی ارزشها

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه پنج مقیاسی عزت نفس پپ برای کودکان

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه چک لیست بهداشت روانی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خود پنداره

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه خود پنداره ای کودکان

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خود سنجی اضطراب زانک

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه درجه بندی اضطراب هامیلتون(HRSA)

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه رشد اجتماعی واینلند

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سنجش ادراک خویشتن sMsP

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه شخصیت نوع AوB

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه شخصیتی آیزنک نوجوانان

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه شخصیتی روان نژندی (kNPI)

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه شخصیتی کرنل

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه شخصیتی نوع A

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه عزت نفس آیزنک

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه کنترل درونی -برونر راتر

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه منبع کنترل درونی شانس وافراد مسلط

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه منبع کنترل نوویکی واستریک لند

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ی خصوصیات اخلاقی وودورث

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بررسی عوامل و موانع ایجاد نشاط در مدارس راهنمایی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه پرخاشگری

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه سما (سنجش میزان افسردگی )

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه فرایند جدا شدن-فردیت یافتن

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه قاطعیت

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه حمایت اجتماعی مقیاس دوستان ومقیاس خانواده

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس انگاره پردازی خودکشی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس بالینی بیمارستانی اضطراب و افسردگی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس خوشکامی اسنیت -همیلتون

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس رابطه ولی -فرزندی

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه صمیمیت

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی -پاناس

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ناخوشکامی جسمی -زیستی-اجتماعی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه هویت قومی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه هویت قومی - بررسی تعارض جوانان

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه هویت قومی یا چند گروهی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه رفتار خوردن کودکان 2 تا 12 سال

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه عمومی والدین برای مشاوران و روانشناسان بالینی

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مشکلات توجهی کودکان

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس درجه بندی عملکرد تحصیلی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس نا امیدی کودکان

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نسخه کودک غربال اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب کودک

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نسخه والد غربال اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب کودک

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نسخه والد غربال اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب کودک

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نگرش نسبت به مادر

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی مارتین پاتچن

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر کازمایر

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه اثربخشی گروهی فریدمن و یاربراق

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی ساشکین و موریس

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ارزیابی مرکز کنترلی فرد جولیان راتر

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ارزیابی مسیر ترقی تی جی دلانگ

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه استرس

۷۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه الگوهای رفتاری ایوانسویچ و ماتسون

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه انتظار از شغل آر ان لازیر

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه آشوب و شغل مدیران پیتر بی وایل

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بررسی عوامل و موانع ایجاد نشاط در مدارس راهنمایی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بررسی موانع پذیرش زنان در پست های مدیریت میانی در سازمان اموزش و پرورش

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بهبود تیم هل ریگر

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ارزش لوزیر

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه استر س اورلی و گیردانو

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه استرس ویلیام دایر

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه پیرو موثر آر ای کلی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه تجربیات دوران کودکی موثر در افسردگی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه تعهد سازمانی مودای - استیرز و پورتر

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه تعیین سبک رهبری

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی کویین

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی کویین

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه توانایی شهودی آگور

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه جامعه پذیری رالف کتز

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه جو سازمانی ساسمن و دیپ

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه حل تضاد ساسمن و دیپ

۳۰,۰۰۰ریال

حل مسئله هلریگل . اسلوکوم و وودمن

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خلاقیت در سازمان رندسیپ

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خود سنجی (هوش هیجانی شوت برای سنین نوجوانی)

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه درگیری شغلی و مشارکت کاری توماس لاداهل و کجنر

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه رسمی بودن سازمان

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه رسمیت در سازمان

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه رضایت شغلی مارتین جی گانون

۷۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان لوزیر

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه رفتارهای سیاسی ای جی دوبرین

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه روابط متقابل شخصی ویلیم شوتز

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه رهبری در کلاس

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سازگاری

۷۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سبک رهبری فیدلر و چمرز

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سبک مدیریت تعارض

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت ماینر و اسمیت

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سنجش بروکرات مداری دوبرین

۳۰,۰۰۰ریال

سنجش رضایت شغلی ویسوکی و کروم

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سنجش روابط رهبر - پیرو فرد فیدلوام

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سنجش ساختار کار فیدلر

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سنجش قدرت پست و مقام فیدلر

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سنجش قدرت مداری کریستی و جیس

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سنجش میزان اشتیاق به رایانه

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه شناخت ارزشها

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه شناسایی ارتباطات

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه شناسایی موانع بکارگیری فناوری اطلاعات

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه طراحی شغل

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه علل و عوامل گرایش به مواد مخدر در بین جوانان

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه عوامل موثر بر اعتیاد مردان

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه غنی سازی شغل

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه فرهنگ کلاس

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه قدرت حرفه ای

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه قدرت ریسک

۶۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه قدرتمندسازی دیگران

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه کار گروهی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه کارآفرینی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مفروضات مدیریتی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مفهوم خویشتن بک

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس خودپنداره راجرز

۳۰,۰۰۰ریال

مقیاس سنجش افکار خودکشی بک

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس سنجی اضطراب شیهان

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس عشق

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس کنترل دورنی - بیرونی راتر

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه موفقیت و ارتقا

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مهارتهای مذاکره

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه میزان پیچیدگی ساختار سازمان

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه میزان تمرکز سازمانی

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه میزان سیاسی بودن فرد

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نفوذ- اعمال قدرت

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نگرش اقتضایی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نیازهای ای ار جی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نیازهای کارکنان

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه هوش هیجانی شوت

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه راهنمای نمره گذاری مقیاس سنجش دینداری خدایاری و فرد و همکاران _فرم الف و ب دانش اموزی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه دیدگاه دبیران زبان مقاطع راهنمایی در مورد ارزیابی عماکرد گروه های اموزشی در بهبود تدریس زبان انگلیسی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خویشتن شناسی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه جمله های ناتمام ساکس

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه جمله های ناتمام راتر

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه تعیین تاثیر عوامل مدیریتی بر تحریب مراتع

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بزهکاری خود گزارش شده- مقیاس فراوانی رفتار مشکل

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بررسی میزان اعتماد اجتماعی افراد بالای 20 سال به پلیس

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه پیرو موثر

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه سنجش عملکرد ازدواج

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه هدفگذاری

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه وضعیت فعلی دانشگاه علوم پزشکی

۵,۴۹۵ریال

پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

۶۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نیازهای کارکنان

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نیازهای ای ار جی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نیازها

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نیاز

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نیاز

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نگرش اقتضایی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه موانع انتخاب رشته های فنی و مهارتی از سوی دانش اموزان پایه اول و دوم دبیرستان

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مکعب کهس

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس محرک های تصویری استاندارد

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نظم جویی هیجانی

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه فعالیت ورزشی

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه تجارب وعواطف

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه خوش بینی

۳۰,۰۰۰ریال

  
نویسنده : موسسه فرهنگی کاوش ; ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٢۳

پرسشنامه های مدیریت

مقیاس دینداری خدایاری فرد و همکاران (1385)_فرم الف دانش اموزی

۶۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه درون گرایی - برون گرایی میشل گوکلن

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خوشکامی اسنیت -همیلتون

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خودکارامدی عمومی (gses)

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خودکار امدی عمومی (gse-10)

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خود گسستگی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خود شکوفایی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خود سنجی اضطراب زانک(s.a.s)

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خود پنداره پیرز_هریس

۷۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خود اشکار سازی بزرگسال

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خرسندی زناشویی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خانواده اصلی

۴۵,۰۰۰ریال

مقیاس حس فناپذیری نمادین

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه تکانشوری بارات

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه تجدیدنظر شده ی اضطراب آشکار کودکان

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه تجدیدنظر شده باورهای خودکار امدی ریاضی (mses-r)

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه تأیید خویشتن راتوس

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه پرخاشگری ایزنک

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بلوغ عاطفی

۶۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بخشودگی بین فردی (ifi-25)

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بالینی بیمارستانی اضطراب و افسردگی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه انگاره پردازی خودکشی

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه انسجام خانواده

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوکلن

۶۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه اندازه گیری نگرشهای صمیمانه

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه امید اسنایدر

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه افکار خودکار منفی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه افسردگی.اضطراب .استرس

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه افسردگی دانشجویان USDI

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه اعتماد بین شخصی

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه اضطراب وجودی گود

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه اضطراب کودکان اسپنس فرم والدین

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه اضطراب کودکان اسپنس

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه استرس کودرون

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ارزیابی توانایی جر و بحث بیهوده

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ارزیابی باورهای شخصی

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت ( مقیاس پدیده غلط انداز)

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه احساس تنهایی

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه احساس خواهی مارون زاکرمن

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه اتیسم بهر

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سنجش بیماران آلزایمری

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه درجه بندی دمانس

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه شاخصهای روابط برادر وخواهری

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه شاخص رضایت زناشویی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه احقاق جنسی هالبرت

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه عاطفه خود اگاهی ویزه بزرگسالان(tosca-3)

۶۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه حمایت اجتماعی مقیاس دوستان ومقیاس خانواده

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه وابستگی به دیگران

۴۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه قاطعیت

۴۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه فرایند جدا شدن-فردیت یافتن

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه سما (سنجش میزان افسردگی )

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سیاست های ارزیابی عملکرد

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس های عملکرد برای مدیریت شهرداری ها

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه روشهای تامین مالی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بکار گیری تامین کنندگان خارجی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه انگیزه سرمایه گذاری

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ارزیابی موسسات مالی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مدیریت دارایی های غیر منقول سازمان

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه عوامل موثر بر تصمیم گیری در سرمایه گذاری

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات در نظام بانکی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه عملکرد بانک

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه درک ریسک ومدیریت ریسک در بانک

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مفید بودن درک شده خدمات بانکداری

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خدمات آنلاین بانکداری

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بانکداری الکترونیکی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه موانع استفاده از بانکداری الکترونیکی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ارزیابی کاربرد بانکداری اینترنتی

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه تماس مستقیم با بانک در مقابل بانکداری الکترونیکی

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ادراک مشتریان از خدمات ارائه شده توسط بانک

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه گرایشات بازار در مدیران بانک

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه رضایت مشتریان بانک

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه عوامل اثر گذار بر اعتماد مشتریان به بانک

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نظرات دریافت کنندگان خدمات مالی به عنوان اعضای جامعه

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نگرش افراد کم درامد به وضعیت مالی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه رضایت مشتری از کارکنان بانک

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ادراک مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه حفظ رابطه با مشتریان در شرکت های مشاوره سرمایه گذاری

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ریسک پذیری اقتضایی تصمیمات

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ریسک رابطه ای

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه امنیت منابع سازمانی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بررسی ریسک شرکت

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ارزیابی ریسک

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ارزیابی ریسک

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بودجه بندی عملکردی - تحرک

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بودجه بندی افزایشی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بودجه بندی به روش مرکز هزینه-مسئولیت

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بودجه بندی برنامه ای

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بودجه بندی برمبنای صفر

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه یادگیری مشارکتی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه یادگیری گروهی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه یادگیری فردی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه یادگیری غیر رسمی در محل کار

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه یادگیری سازمانی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه هدف گذاری درتیم

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه وفاداری

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نیمرخ توانمند سازی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نگرش نسبت به سازمان

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نگرش در مورد محیط کار

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه عزت نفس

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی

۶۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه شخصیت آیزنک نوجوانان ایرانی

۷۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه شخصیت

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سنجش میزان اشتیاق به رایانه

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سنجش کارآفرینی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سنجش قدرت مداری

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سنجش قدرت پست و مقام

۲۰,۰۰۰ریال

سنجش ضمنی وصریح انگیزش

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سنجش میزان اشتیاق به رایانه مرکز کنترلی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سنجش ساختار کار

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سنجش روابط رهبر - پیرو

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی JDI

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سنجش بروکرات مداری

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سلسله مراتب نیازها

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سلامت روان

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سبک های یادگیری

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سبک مدیریت تعارض

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سبک رهبری

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه شخصیت آیزنک

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه سازگاری

۶۰,۰۰۰ریال

رهبری در کلاس

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه رهبری

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه روش های غلبه بر استرس شغلی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه روابط متقابل شخصی

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه روابط بین شخصی درتیم

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه رفتارهای سیاسی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه رفتار ها در محیط اداری

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه رفتار منطقی درک شده سازمان

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه رضایت شغلی

۷۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه رضایت زناشویی انریش

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه رسمیت

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه رسمی بودن سازمان

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مدیریت زمان

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه دلایل اجرای مدیریت برمینای تیم

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه درگیری شغلی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه درگیری شغلی(مشارکت کاری)

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه درک رفتار سازمانی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خویشتن شناسی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه تعهد سازمانی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه تشریح رفتار

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه تحمل ابهام

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه تحلیل رفتگی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه تحلیل رفتگی ونیمه خاموشی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه تجربیات دوران کودکی موثر در افسردگی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه تاکتیک های سیاسی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه تاثیر فرهنگ ملی بر رویکرد های مذاکره

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه پویایی جلسه

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نقش تیم

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه انتظار

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بهبود تیم

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بررسی اموزش بر اگاهی و نگرش جوانان

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه بررسی نقش افراد در تیم

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بررسی رویه ها در تیم

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه آشوب و شغل مدیران

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه انواع قدرت

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه استرس شغلی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه استراتژی های سیاسی

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ارزیابی مرکز کنترلی فرد

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ارزیابی استرس

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ارزیابی مسیر ترقی

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه ارزیابی مرکز کنترلی فرد

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ارزیابی جلسات گروهی

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ارزیابی برنامه های اقدام3

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ارزیابی استقلال تیم

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی عملکرد گروه

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی تیم

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ارزش

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ادراکات وانتظارات نسبت به محل کار

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه اخلاقی بودن نگرش ها ورفتار ها

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نگرش در کار

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نگرش افراد در زمینه گروه های کاری

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مهارت های نفوذ سازمانی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مهارت های مدیریت نگرش کارکنان

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مهارت های توانمندسازی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مهارت های انگیزشی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مراحل توسعه گروه

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مدیریت تضاد

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه کفایت نفس

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه کانون کنترل

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه فرسودگی شغل

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه عوامل موثر بر فشارهای شغلی

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه عوامل موثر بر استرس شغلی

۲۰,۰۰۰ریال

  
نویسنده : موسسه فرهنگی کاوش ; ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٢۳

آزمونهای روان شناسی

پرسش نامه فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت جامع

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه عوامل اثر گذار بر mrp

۲۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر مخصوص کودکان مایکل راتر فرم معلم

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سما (سنجش میزان افسردگی)

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس انگاره پردازی خودکشی ماخ

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس خوشکامی اسنیت - همیلتون

۲۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس درجه بندی کمی اضطراب همیلتون

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس ناامیدی بک

۲۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک - راست گریمس

۲,۵۰۰ریال

پرسشنامه ناخوشکامی اجتماعی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه سنجش مرکز کنترلی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه شادکامی آکسفورد

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه شخصیت

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه شخصیت آیزنک نوجوانان ایرانی

۶۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه شخصیتی 5 عاملی

۶۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه آزمون اعتیاد به اینترنت

۶۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ازمون ترس از موفقیت

۶۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ازمون خود نظارتی

۶۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه آزمون سبک هویت

۶۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه آزمون سرسختی

۶۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ازمون سلامت روانی

۶۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ازمون شادی ونشاط

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ازمون صداقت وراست گویی

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ازمونی برای سنجش اعتقادات دینی

۵۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه آزمونی برای سنجش دعاها

۵۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه آزمونی برای سنجش دعاها

۵۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه امنیت روانی

۶,۰۰۰ریال

پرسشنامه رفتار خوردن کودکان 2 تا 12 سال

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه عمومی والدین برای مشاوران و روانشناسان بالینی

۵۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه مشکلات توجهی کودکان

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس درجه بندی عملکرد تحصیلی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس نا امیدی کودکان

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نسخه کودک غربال اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب کودک

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه نگرش نسبت به مادر

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه افسردگی کودکان ماریاکوس

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه امنیت، همبستگی و حمایت اجتماعی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه انگیزه ای پیشرفت هرمنس

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه پنج مقیاسی عزت نفس پپ برای کودکان

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه شخصیت نوع AوB

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه اضطراب امتحان(TAI)

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه انگیزه ای پیشرفت هرمنس

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خود سنجی اضطراب زانک

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه شخصیتی آیزنک نوجوانان

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مدیریت دانش

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ی خصوصیات اخلاقی وودورث

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه شخصیتی روان نژندی (kNPI)

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه رشد اجتماعی واینلند

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خود پنداره

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سنجش نیازهای مازلو

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خشم حالتی صفتی اسپلیبرگر با اعتبار و روایی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه هویت ملی و مذهبی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه اعتیاد

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه آزمون خوش بینی (جهت گیری زندگی)

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مهارتهای مذاکره

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه شیوه فرزند پروری بامریند

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خود اثرمندی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

۳۰,۰۰۰ریال

آزمون سنجش سلامت ذهن دانش آموزان دورة متوسطه

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مدیریت تحول گرا

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سنجش رفتار های پر خطر

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بررسی میزان خطر پذیری در بین دانشجویان

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس خود نظارتی

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس معنای زندگی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ابعاد موفقیت

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ابعاد موفقیت

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ابعاد موفقیت

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه آزمون افسردگی بک

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه عملیات مدیریت

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه ابتکار و نو اوری شغلی

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه ارزیابی ابعار سازمانی

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه ارزیابی استرس

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه ارزیابی مرکز کنترلی فرد

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه ارزیابی مرکز کنترلی فرد

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه بهبود تیم

۳۰,۰۰۰ریال

ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی در بهبود تدریس زبان انگلیسی از دیدگاه دبیران زبان ومدیران مدارس راهنمایی استان ..

۴۰,۰۰۰ریال

استفاده معلمان دوره ابتدایی از طرح درس و راههای نهادینه کردن آن

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بررسی رابطه سواد اطلاعاتی و هوش فرهنگی مدیران

۷۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بررسی موانع بکارگیری روش های فعال مبتنی بر نظریه ساختن گرایی در کتب بخوانیم و بنویسیم

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بررسی میزان تاثیرآَزمایشگاه مجازی و شبیه سازی شده درس شیمی

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه بررسی میزان تاثیرآَزمایشگاه مجازی و شبیه سازی شده درس شیمی

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه بررسی تربیت دینی در دوره ابتدایی با رویکردی به ریشه های فلسفی

۷۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بررسی جایگاه و کاربرد زبان های کردی و فارسی

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه بهبود مسایل انظباطی دانش آموزان

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه آسیب شناسی تربیت جنسی

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر شادابی دانش آموزان

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خود ارزیابی سواد دیجیتالی

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خویشتن شناسی مدیران

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه رهبری معنوی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه زمینه یابی مصرف سیگار

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سخت رویی کوباسا

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه مدیران مدارس

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه تاثیر عوامل اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی برمیزان گرایش به استفاده از اینترنت

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه دلبستگی هازن و شیور

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه سبک های رهبری تحولی وتبادلی مدل باس

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سلامت سازمانی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه عدالت سازمانی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه علل کم رغبتی اولیاء به مشارکت درامور انجمن اولیاء و مربیان

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه عمل به باورهای دینی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه عوامل مؤثر بر جذب دانش آموزان به نماز

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه منزلت اجتماعی

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه موانع استفاده دانش آموزان از خدمات مشاوره ای

۷۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه موانع به کارگیری امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی و فن آوری اطلاعات

۷۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه موانع وچالش های تحول بارویکرد موانع کاربست یافته های پژوهشی درنظام آموزش و پرورش

۵۰,۰۰۰ریال

ناامیدی کودکان کازدین و همکاران

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر

۳۰,۰۰۰ریال

مقیاس ناامیدی برای کودکان توسط مربی

۱۰,۰۰۰ریال

مقیاس رتبه بندی تشخیص کمبود توجه

۱۰,۰۰۰ریال

مقیاس درجه‌بندی مشکلات رفتاری کانرز (نمره گذاری مربی)

۲۰,۰۰۰ریال

مقیاس درجه‌بندی مشکلات رفتاری کانرز (نمره گذاری معلمینCPRS)

۲۰,۰۰۰ریال

مقیاس درجه‌بندی مشکلات رفتاری کانرز

۲۰,۰۰۰ریال

مقیاس درجه بندی تعامل اجتماعی از دیدگاه معلم (SIRS)

۱۰,۰۰۰ریال

مقیاس خلق و خوی مالهوترا

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس تنهایی کودکان

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس پیش‌بین تشخیص لوکاس، گرین والد، ماتوو، سولیمن و فیشر

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس پیش بینی تشخیصی DPS نسخه والدین

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس احساس خودکفایی کودکان ویلر و لِد

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه فرم افسردگی کودکان

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بیش فعالی کودکان ویژه معلم

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه بیش فعالی کودکان ویژه روانشناس

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه-مدیریت تضاد

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس های سلامت ذهن

۷۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس طلاق عاطفی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس خودسنجی adhd بزرگسالان

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه کودک آزاری و بی‌توجهی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه کفایت شخصی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه فکری عملی ییل بروان

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) اسپرافکن،لانی و گادو فرم ویژه والدین

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه راتر فرم والدین

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه درونگرایی و برون گرایی

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان در روابط بین فردی با همسالان(CSPSI)

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه خود اثرمندی

۷۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه چندمحوری بالینی میلونMCMI_II

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه جهاد اقتصادی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه جو سازمانی هالپین کرافت

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه تعهد

۱۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه تاثیر تبلیغ بر فروش کالا

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه انگیزش هرمنس

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه احساس غربت

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی وضعیت روانی- اجتماعی کودکان در سنین دبستان

۴۰,۰۰۰ریال

بررسی نیازهای نوجوانان مقیم در شبانه روزی ها

۲۰,۰۰۰ریال

آزمون کتل

۷۰,۰۰۰ریال

آزمون شخصیتی کرنل

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه آزمون شخصیتی آیزنک(بزرگسالان)

۴۵,۰۰۰ریال

آزمون شخصیتی ادوارد

۷۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه آزمون ریون

۷۰,۰۰۰ریال

آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان آماده سازی و اعتبار سنجی دکتر مسعود جان برزگی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه افسردگی کودکان ( فرم دیگران)

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر مخصوص کودکان مایکل راتر(فرم معلم)

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه اختلالات شخصیت محور 2

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه آزمون قضاوت اخلاقی

۷۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس همدم طلبی -دوری گزینی

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس های نگرش فرزند نسبت به پدرو مادر

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس های نگرش فرزند نسبت به پدرو مادر

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس سازگاری زن و شوهر

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس خرسندی زناشویی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس خانواده اصلی

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه شاخصهای روابط برادر وخواهری

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه شاخص تمایل جنسی هالبرت

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه شاخص بی ثباتی ازدواج

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه شاخص احقاق جنسی هالبرت

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه سنجش عملکرد ازدواج

۵۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه تمایز یافتگی خود

۴۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه تعارضات زناشویی

۵۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه تعارضات زناشویی2

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه اولویت بخشی ملاکهای همسر گزینیی

۴,۵۰۰ریال

پرسش نامه احساسات مثبت نسبت به همسر

۳۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک -والاس

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه ابزار سنجش خانواده

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاسهای تاکتیکهای تعارض

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس ناخوشکامی جسمی -زیستی-اجتماعی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس عاطفه مثبت و منفی -پاناس

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس صمیمیت

۲۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس رابطه ولی -فرزندی

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس خوشکامی اسنیت -همیلتون

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس بالینی بیمارستانی اضطراب و افسردگی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس انگاره پردازی خودکشی

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس همدم طلبی -دوری گزینی

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس همدلی عاطفی

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس های نگرش فرزند نسبت به پدرو مادر

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس نواوری سازمانی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس نو دوستی

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس نگرانی

۵۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه مقیاس ناخوشکامی جسمی -زیستی-اجتماعی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سرسختی روانشناختی لانگ و گولت

۷۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه سازگاری زن و شوهر

۴۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه دینداری خدایاری فرد و همکاران(1385)_فرم دانشجویی

۵۰,۰۰۰ریال

مقیاس دینداری خدایاری فرد و همکاران (1385)_فرم ب دانش اموزی

۶۰,۰۰۰ریال

مقیاس دینداری خدایاری فرد و همکاران (1385)_فرم الف دانش اموزی

۶۰,۰۰۰ریال

مقیاس دینداری خدایاری فرد و همکاران (1385)_فرم الف دانش اموزی

۶۰,۰۰۰ریال

  
نویسنده : موسسه فرهنگی کاوش ; ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٢۳

پرسشنامه های رمدیریت

پرسش نامه مقیاس ناخوشکامی جسمی -زیستی-اجتماعی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مقیاسهای تاکتیکهای تعارض

۵۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه گروه سنی 4تا6ماه

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه گروه سنی 7تا9ماه

۲۰,۰۰۰ریال

گروه سنی 10تا12ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه گروه سنی 13تا15ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه گروه سنی 19تا24ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه آزمون رشد مهارت شنوایی گروه سنی 25تا30ماهگی

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه آزمون رشد مهارت شنوایی 31تا 36

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه آزمون مهارت شنوایی 37 تا 42

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه آزمون مهارت شنوایی 61تا 72

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه آزمون مهارت شنوایی تولد تا 3 ماهگی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه آزمون مهارت شنوایی 16تا 18

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مهارت شنوایی گروه سنی37تا42ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مهارت شنوایی گروه سنی 49تا 60

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های حرکتی(درشت و ظریف)4تا 6 ماه

۱۰,۰۰۰ریال

ازمون رشد مهارت های حرکتی(درشت و ظریف)7تا 9

۱۰,۰۰۰ریال

ازمون رشد مهارت های حرکتی(درشت و ظریف)10تا12

۱۰,۰۰۰ریال

ازمون رشد مهارت های حرکتی(درشت و ظریف)13 تا 15

۱۰,۰۰۰ریال

ازمون رشد مهارت های حرکتی(درشت و ظریف)16تا 18

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های حرکتی(درشت و ظریف)19تا 24

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های حرکتی(درشت و ظریف)19تا 24

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های حرکتی(درشت و ظریف)25تا 30

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های حرکتی(درشت و ظریف)31تا 36

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های حرکتی(درشت و ظریف)37تا 42

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های حرکتی(درشت و ظریف)43تا 48

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های حرکتی(درشت و ظریف)49تا 60

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های حرکتی(درشت و ظریف)61تا 72

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های حرکتی(درشت و ظریف)از بذو تولد تا 3 ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان بیانی4تا 6 ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان بیانی7 تا 9 ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان بیانی10تا 12

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان بیانی13تا 15 ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان بیانی16تا18 ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان بیانی 19تا 24 ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان بیانی گروه سنی 25تا30ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان بیانی گروه سنی 31تا36ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان بیانی گروه سنی 37تا42ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان بیانی گروه سنی 43تا48ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان بیانی گروه سنی 49تا60ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان بیانی گروه سنی 61تا72ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان بیانی گروه سنی تولد تا3ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان دریافتی گروه سنی 7تا9ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان دریافتی گروه سنی 10تا 12

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان دریافتی گروه سنی 16تا18ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان دریافتی19تا 24 ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان دریافتی گروه سنی 25تا30ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان دریافتی گروه سنی 25تا30ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان دریافتی گروه سنی 37تا42ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان دریافتی گروه سنی 43تا48ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان دریافتی گروه سنی 49تا60ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان دریافتی گروه سنی 61تا72ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان دریافتی گروه سنی تولد تا3ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان دریافتی گروه سنی4تا6ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان دریافتی گروه سنی13تا15ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های زبان دریافتی گروه سنی31تا36ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های شناختی 4تا6 ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های شناختی گروه سنی 7تا9ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های شناختی گروه سنی 10تا 12ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های شناختی گروه سنی 13تا15ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مهارت های شناختی گروه سنی 16تا 18

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های شناختی گروه سنی 19تا24ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های شناختی گروه سنی 25تا30ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های شناختی گروه سنی 31تا35ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های شناختی گروه سنی 36تا42ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های شناختی گروه سنی 49تا60ماه

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های شناختی گروه سنی 61تا72ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های شناختی گروه سنی تولد تا3ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های شناختی گروه شنی 43تا48ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های گفتاری گروه سنی 4تا6ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های گفتاری گروه سنی 7تا9ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های گفتاری گروه سنی 10تا12ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های گفتاری گروه سنی 13تا15ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های گفتاری\گروه سنی 16تا18ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های گفتاری\گروه سنی 19تا24ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های گفتاری\گروه سنی 25تا30ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های گفتاری\گروه سنی 31تا36ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های گفتاری\گروه سنی 36تا42ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های گفتاری\گروه سنی 43تا48ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های گفتاری\گروه سنی 49تا60ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های گفتاری\گروه سنی 61تا72ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون رشد مهارت های گفتاری\گروه سنی تولد تا 3ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون مهارت های ارتباط اجتماعی\7تا9ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون مهارت های ارتباط اجتماعی\10تا12ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون مهارت های ارتباط اجتماعی\13تا15ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون مهارت های ارتباط اجتماعی\16تا18ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون مهارت های ارتباط اجتماعی\19تا24ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون مهارت های ارتباط اجتماعی\25تا30ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون مهارت های ارتباط اجتماعی\31تا36ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون مهارت های ارتباط اجتماعی\37تا42ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون مهارت های ارتباط اجتماعی\43تا48ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون مهارت های ارتباط اجتماعی\43تا48ماه

۱۰,۰۰۰ریال

ازمون مهارت های ارتباط اجتماعی\49تا60ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون مهارت های ارتباط اجتماعی\49تا60ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون مهارت های ارتباط اجتماعی\61تا72ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون مهارت های ارتباط اجتماعی\61تا72ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون مهارت های ارتباط اجتماعی\گروه سنی 4تا6ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ازمون مهارت های ارتباط اجتماعی\گروه سنی تولد تا3ماه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه یکپارچگی سازمانی تولید

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه استمرار کسب وکار در دوره بازسازی ساختمان

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ریسک بالقوه در فعالیت های باز مهندسی فرایند

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه عملکرد مدیریت تولید وعملیات

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه عملکرد مدیریت تولید وعملیات

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه عملکرد سیستم به هنگام)JIT(

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ابعاد سیستم های به هنگام

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه شایستگی های مدیران واحد تولید

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه حذف تولید یک کالا

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ارزیابی کیفیت خودرو های ساخته شده

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ارزیابی عملکرد میزان

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه ابعاد پیچیدگی

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ابعاد استراتژیک تولید

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه تولید ناب

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه عوامل حیاتی موفقیت وباز مهندسی فرایند کسب وکار

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ارزیابی مراحل تولید

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه عوامل موثر بر موفقیت باز مهندسی فرایند ها

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مز ایای بازمهندسی فراین های کسب وکار

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه انواع انعطاف پذیری عملیاتی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه نظر مدیران لجستیک درباره استخدام افراد

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مهارت های مدیران ارشد لجستیک

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مدیریت ارزش

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه اقدامات سازمان در زمینه لجستیک

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه انعطاف پذیری برنامه های لجستیک

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه اعتماد در مدیریت زنجیره تامین

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ویژگی های زنجیره تامین برای خط تولید

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه روابط با عرضه کننده در زنجیره تولید

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه عملکرد توزیع کنندگان

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه تعاملات بین خریداران وعرضه کنندگان

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه انتخاب شریک در زنجیره تامین

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه قابلیت ها برای زنجیره تامین ولجستیک

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه معیار های انتخاب عرضه کننده

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مسائل موجود در حمل ونقل جاده ای

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه اثر بخشی اقدامات در حمل ونقل جاده ای

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مدیریت زنجیره تامین

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه روابط در زنجیره تامین

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه تهیه و تدارک پایدار

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه زنجیره ارزش

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه سنجش اعتماد به مشتریان وتامین کنندگان در زنجیره تامین

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه کیفیت خدمات عرضه کننده

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت در سازمان

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مدیریت کیفیت جامع

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه چگونگی محیط مدیریت کیفیت جامع

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ارزش دانش مشتریان وکارمندان در کیفیت کالا

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه اقدامات انجام شده درزمینه کیفیت

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه عوامل موثر بر بهبود کیفیت

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه موفقیت مدیر کیفیت در سازمان

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مدیریت استراتژیک کیفیت

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه ابعاد مدیریت کیفیت جامع

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه تاثیرات مدیریت کیفیت جامع

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه گواهی نامه سیستم های مدیریت کیفیت

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت

۱۰,۰۰۰ریال

عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه اهمیت کیفیت در سازمان

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه اجرای اقدامات در زمینه کیفیت

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه اصولios2000

۲۵,۰۰۰ریال

  
نویسنده : موسسه فرهنگی کاوش ; ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٢۳

پرسشنامه های روانشناسی

پرسش نامه الگوهای رفتاری

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه پذیرش تغییر شغل

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه پیرو موثر

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه رفتار اخلاقی در سا زمان

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه رفتارهای پرخطر

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه رفتارهای سیاسی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه رهبری

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه رهبری در کلاس

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه راهبردهای مقابلی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه روابط متقابل شخصی

۵۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه رضایت شغلی

۵۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ

۵۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه سبک مدیریت تعارض

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه سبک رهبری

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه سنجش انگیزه مدیریت

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه سنجش بوروکرات مداری

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه سنجش قدرت مداری

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامهسنجش قدرت پست و مقام

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه سنجش کار آفرینی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه سنجش مرکز کنترلی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه میزان اشتیاق به رایانه

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه سنجش روابط رهبر-پیرو

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه رضایت شغلی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه سنجش ساختار کار

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه سرمایه ی اجتماعی

۵۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه سازگاری

۶۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه سلسله مراتب نیازها

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه شادکامی آکسفورد

۲,۰۰۰ریال

پرسش نامه شخصیت

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه آزمون شخصیت گونه الف و ب

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه آزمون شخصیت آیزنک نوجوانان ایرانی

۶۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه شخصیتی 5 عاملی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه شخصیت ارزش ها

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه شناخت سازمان

۵۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه شناخت شخصیت

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه شناخت شغل

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه شناخت تیم کاری

۶۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه شناسایی ارتباطات

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه شنود موثر

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه استرس

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه استرس

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه تعهد سازمانی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه تجربیات دوران کودکی موثر در افسردگی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه تمایل به برنامه ریزی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه توانایی شهودی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه تضاد شغل

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه وضعیت دانشگاه علوم پزشکی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه توانایی شهودی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه تضاد شغل

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه سما سنجش میزان افسردگی

۵۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مقیاس انگاره پردازی خودمشی ماخ

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مقیاس خوشکامی اسنیت-همیلتون

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه مقیا س درجه بندی کمی اضطراب همیلتون

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ناامیدی بک

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ناخوشکامی جسمی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه وضعیت زناشویی گلومبوک-راست

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامهخود سنجی اختلال کمبود توجه و بیش فعال نوجوانان

۲,۰۰۰ریال

پرسش نامه افسردگی کودکان 0فرم دیگران لانگ و تیشر

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه بررسی نیازهای نوجوانان مقیم در شبانه روزی ها

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ارتباط با مدرسه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه بین المللی فعالیت فیزیکی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه فعالیتهای ورزشی

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه نظم جویی هیجان

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ناامیدی کودکان

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه آزمون شخصیتی ادواردز

۶۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه آزمون شخصیتی کرنل

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه وضعیت رواتی -اجتماعی کودکان در سنین دبستان

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه اختلال بیش فعالی -بی توجهی گلدبرگ

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ارتباط با مدرسه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه پرخاشگری کودک 7 تا 11 ساله

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مقیاس محرک های تصویری استاندارد

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مقیاس عاطفه مثبت و منفی -پاناس

۲۰,۰۰۰ریال

مقیاس عاطفه مثبت و منفی (panas)واتسونوهمکاران(1988

۵۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مقیاس سنجش اضطراب

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه آزمون mmpi

۵۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه آزمون mmpi

۵۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه آشوب و شغل مدیران

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه الگوهای رفتاری

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه امتیاز بالقوه انگیزش

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه انواع قدرت

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه بازیگر تیم

۲۰,۰۰۰ریال

بررسی پایگاه اقتصادی - اجتماعی معلولین

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه بررسی رویکردهای مذاکره

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه بررسی رویه ها در تیم

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه بررسی سبک های یادگیری

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه بررسی عوامل و موانع ایجاد نشاط در مدارس راهنمایی

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه بررسی موانع پذیرش زناندر پست های مدیریت میانی در سازمان اموزش و پرورش

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه بررسی نقش افراد در تیم

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه بهبود تیم

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه نقش تیم

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه انتظار

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه پویایی جلسه

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه تاثیر فرهنگ ملی بر رویکرد های مذاکره

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه تجربیات دوران کودکی موثر در افسردگی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه تحلیل رفتگی و خاموشی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه تحلیل رفتگی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه تحمل ابهام

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه تشریح رفتار

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه تضاد شغل

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه تعهد سازمانی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه تعیین سبک رهبری

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه توانایی الگو برداری توانمند سازی

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه توانایی شهودی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه توانمند سازی روانی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه جامعه پذیری

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامهآزمون جمله های ناتمام راتر

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه آزمون جمله های ناتمام ساکس

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه جو سازمانی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه چگونگی برخورد با عملکرد گروهی ،رفتار بین گروهی وتضاد

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه حس مشترک درباره رفتار در سازمان

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه حل تضاد

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامهحلمسیله

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه خلاقیت

۵۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه خوب بودن در ایجاد انگیزه

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه خود آگاهی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه خود سنجی (هوش هیجانی شوت برای سنین نوجوانی)

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه خود شناسی

۶۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه خویشتن سازی

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه درک رفتار سازمانی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه درگیری شغلی

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه درگیری شغلی مشارکت کاری

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه دلایل اجرای مدیریت برمینای تیم

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه راهبردهای مقابله ای

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مدیریت زمان

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه رسمی بودن سازمان

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه رضایت زناشویی انریش

۵۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه رفتار اخلاقی در سازمان

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه رفتار منطقی درک شده سازمان

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه رفتارها در محیط اداری

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه رفتارهای سیاسی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ابزار سنجش خانواده

۵۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه آزمون سازگاری زناشویی لاک -والاس

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه احساسات مثبت نسبت به همسر

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه اولویت بخشی ملاکهای همسر گزینی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه تعارضات زناشویی

۵۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه تمایز یافتگی خود

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه سنجش عملکرد ازدواج

۵۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه شاخص احقاق جنسی هالبرت

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه شاخص بی ثباتی ازدواج

۵۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه شاخص تمایل جنسی هالبرت

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه شاخصهای روابط برادر وخواهری

۴۰,۰۰۰ریال

مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ابزار پیوند والدینی

۵۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه آزمون عاطفه خود آگاه

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه پرخاشگری

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه رضایت مراجع

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه سما (سنجشمیزان افسردگی )

۵۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه فرایند جدا شدن-فردیت یافتن

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه قاطعیت

۴۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه وابستگی به دیگران

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه حمایت اجتماعی مقیاس دوستان ومقیاس خانواده

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مقیاس انگاره پردازی خودکشی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مقیاس بالینیبیمارستانی اضطراب و افسردگی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مقیاس خوشکامی اسنیت -همیلتون

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مقیاس رابطه ولی -فرزندی

۵۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه مقیاس صمیمیت

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه مقیاس عاطفه مثبت و منفی -پاناس

۲۰,۰۰۰ریال

  
نویسنده : موسسه فرهنگی کاوش ; ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٢۳

پرسشنامه

بررسی ارتباط بین بازده داراییها و بازده سهام با مدیریت نقدینگی

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی ارتباط میان مدیریت تحول ، تکنولوژی اطلاعات در سازمانهای دولتی

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی ارتباط ویژگی های شخصیت و متغیرهای دموگرافیک باعملکرد تحصیلی دردانشجویان تحت حمایت کمیته امداد و دانشجویان عادی

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی کارکنان شرکت گاز استان ایلام در سال 1392

۵۰,۰۰۰ریال

بررسی تأثیر آموزش پیش‏دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی ـ حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان دوره ابتدایی

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی و مقایسه میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان…….

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه بین مهارتهای زندگی با میزان اضطراب دانشجویان پیام نور ایوان

۶۰,۰۰۰ریال

مقایسه ی میزان ابرازوجود ( قاطعیت ) بین دانشجویان دخترورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه پیام نور واحد .................. (سال 1389))

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی میزان جذابیت ظاهر ( در دو گروه زیبا و نازیبا ) و رابطه آن با قضاوت دیگران

۶۰,۰۰۰ریال

تعیین سیستم تعمیر و نگهداری در پالایشگاه گاز ایلام

۶۰,۰۰۰ریال

ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه ایران – شعبه مرکزی از دیدگاه مشتریان.

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی میزان مسئولیت پذیری در بین دانش آموزان پسرمقطع متوسطه دوم مدارس عادی و غیر انتفاعی در شهر ایلام .

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی روایی و پایایی مقیاس بهزیستی افراد بزرگسال

۶۰,۰۰۰ریال

آموزش الگوهای فکری و رفتاری با رویکرد شناختی رفتاری به مادران

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان مقطع اول دبستان شهرستان ایلام

۴۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه میان میزان پایبندی به نیایش با سطح اضطراب

۶۰,۰۰۰ریال

تعیین رابطۀ برونگرایی و درونگرایی و مصرف سیگار در دانشجویان دانشگاه پیام نور چوار

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی راه های تقویت خود باوری و اعتماد به نفس در بین جوانان 15 تا 30 ساله شهر...................

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران حوزه ستادی بانک ملی لرستان

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه سلامت روان و عوامل جمعیت شناختی(دموگرافیک) با اقدام به خودکشی در بین افراد اقدام کننده به خودکشی در استان ایلام

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی میزان سلطه گری در زنان شاغل نسبت به زنان غیر شاغل

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی نحوه مدیریت کلاس درس چند پایه ابتدایی شهرهای انگوت وگرمی وارائه راهکارهایی در جهت بهبود آن.

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی تجارت الکترونیک در بهره وری شهر ایلام

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی میزان بهره گیری از جنبه های مختلففنا وری اطلاعات وارتباطات در مدارس و تاثیر آن بر توانمندسازی شغلی مدیران مدارس متوسطه

۷۰,۰۰۰ریال

تأثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض (بین فردی) در بانک صادرات استان ایلام

۷۰,۰۰۰ریال

میزان شادی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان مهران

۵۰,۰۰۰ریال

رابطه احساس غربت، همبستگی خانوادگی و استقلال عاطفی با نگرش به سیگار در بین دانشجویان

۷۰,۰۰۰ریال

رابطه کیفیت دلبستگی به همسر و پذیرش کودک در والدین کودکان استثنائی

۷۰,۰۰۰ریال

راه های تقویت اعتماد به نفس در جوانان 19 تا 30 سال شهرایلام

۶۰,۰۰۰ریال

علل عدم استقبال صاحبان مشاغل از پرداخت مالیت

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی ناجیان غریق فعال زن استانهای غرب ایران

۵۰,۰۰۰ریال

مقایسه سلامت روان و امید به زندگی و رابطه ی آن با راهبردهای مقابله ای در آسیب دیدگان (مرد و زن) جنگ تحمیلی

۷۰,۰۰۰ریال

مقایسه هوش هیجانی و سبک¬های دلبستگی در بین دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

۶۰,۰۰۰ریال

مقایسه ی عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای والدین با سبک های فرزند پروری متفاوت در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر ایلام

۶۰,۰۰۰ریال

مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد

۷۰,۰۰۰ریال

واکاوی عوامل موثر بر موفقیت بنگاه های زود بازده بخش کشاورزی در شهرستان ایوان

۷۰,۰۰۰ریال

پایان نامه سنجش میزان اثر بخشی برون سپاری فعالیت ها ی اداره پست

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی تاثیر رنگ در انتخاب کتاب توسط کودکان پیش دبستانی در شهرستان ایلام

۷۰,۰۰۰ریال

تعیین رابطة میان رضایت زناشویی و مهارت حل مسئله در دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور شهر ایلام

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتشدر سال ۱۳۹۱

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی شیوع مواد مخدر در خانواده با برون گرایی روان پریشی و روان نغرندی در بین جوانان در معرضآسیب شهرستان

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در ایجاد خشونت علیه زنان در شهر ایلام

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی پسرانه و دخترانه استعدادهای درخشان شهر ارومیه

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه عوامل انگیزشی – بهداشتی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی استان ایلام

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی عملکرد خانواده درکنترل خشم نوجوانان دخترو پسر(15-18) شهرستان دره شهر درسال1392

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی نقش باورهای مذهبی (درونی و بیرونی) در سلامت روان و میزان افسردگی سالمندان مقیم مراکز بهزیستی و غیرمقیم

۶۰,۰۰۰ریال

تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شهرایلام

۷۰,۰۰۰ریال

تعیین ارتباط بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه سوم متوسطه شهرایلام در سال 1392

۷۰,۰۰۰ریال

،تعیین رابطه بین شیوه فرزند پروری و اضطراب امتحان در دانش آموزان دخترمقطع متوسطه در شهرستان ملکشاهی

۶۰,۰۰۰ریال

تعیین میزان تفاوت افسردگی و اضطراب در بین معلمان مدارس عادی و معلمان مدارس استثنایی

۷۰,۰۰۰ریال

رتبه بندی عوامل بحرانی فناوری اطلاعات در راستای توسعه بازارچه مرزی غرب کشور

۷۰,۰۰۰ریال

رابطه بین شادکامی وانگیزه پیشرفت دانش آموزان دختربا عملکرد خانواده

۷۰,۰۰۰ریال

شناساییعوامل تاثیر گذار در نپذیرفتن پوشش و حجاب اسلامی

۷۰,۰۰۰ریال

بررسیتاثیر شناخت درمانی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموران

۷۰,۰۰۰ریال

پرسشنامه آزمون افسردگی بک

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه ارزش

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه ارزیابی مسیر ترقی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه اثر بخشی گروهی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه آشوب و شغل مدیران

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه بررسی و شناسایی عوامل و موانع ایجاد نشاط در مدارس راهنمایی

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه بررسی پایگاه اقتصادی اجتماعی معلولین

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه درگیری شغلی

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه انتظار

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه انتظار از شغل

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه فرهنگ کلاس

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه فرهمگ سازمانی

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه غنی سازی شغل

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه قدرت حرفه ای

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه قدرت ریسک

۵۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه قدرتمند سازی دیگران

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه هدف گذاری

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه حل مسیله

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه حل تضاد

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه هوش هیجانی شوت

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه جامعه پذیری

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه جو سازمانی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه جو سازمانی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه آزمون مفهوم 4خویشتن بک

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مفروضات ارزیابی عملکرد

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مفروضات مدیریتی

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه مهارتهای ارتباطی

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مهارت مدیران موثر

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه مهارتهای مذاکره

۵۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه موانع شخصی خلاقیت

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مقیا س سنجش اضطراب

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مقیاس عشق

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مقیاس خودپنداری

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه مقیاس کنترل {درونی و بیرونی }راتر

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مقیاس سنجش افکار خودکشی بک

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه میزان پیچیدگی ساختار سازمان

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه میزان سیاسی بودن فرد

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه میزان سیاسی بودن سازمان

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه مدیر قرن 21

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مدیریت کیفیت فراگیر

۵۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مدیریت تضاد

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مدیریت زمان

۲۵,۰۰۰ریال

پرسشنامه بررسی اثرات بکارگیری سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت درسازمان آموزش وپرورش

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مدیریت زمان 2

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه محیط خانوادگی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه مکعب های کهس

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه موفقیت / ارتقا

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه نگرش اقتضایی

۲۵,۰۰۰ریال

نگارش فرهنگی هافتسد

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه وسواس فکری و عملی ماد زلی

۱۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه نیاز

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه نیاز ها

۳۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه نیازهای ERG

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه نیازهای کارکنان

۵۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه نفوذ اعمال قدرت

۳۰,۰۰۰ریال

  
نویسنده : موسسه فرهنگی کاوش ; ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٢۳

پرسشنامه های روانشناسی ، علوم تربیتی و مدیریت

بررسی علل و عوامل عدم گرایش دانشجویان به امر تحقیق و پژوهش -

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده در سال1390 -

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی مقایسه خود کار آمدی و دلبستگی شغلی معلمان ابتدایی و دبیران دبیرستان در سطح شهرستان -

۴۰,۰۰۰ریال

بررسی میزان استفاده از اینترنت و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی -

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی ارتباط بین بازده دارائیها و بازده سهام با مدیریت نقدینگی -

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه تاب آوری و سلامت روان با آسیب پذیری در برابر سوء مصرف مواد در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر -

۶۰,۰۰۰ریال

تاثیر بازیهای رایانه ای بر پرخاشگریدانش آموزانپایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر -

۶۰,۰۰۰ریال

تاثیر بازیهای رایانه ایی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر -

۷۰,۰۰۰ریال

تأثیر تماس اجتماعی با دانش‌آموزان عقب‌مانده‌ی ذهنی آموزش‌پذیری بر نگرش مربیان مدارس عادی و استثنایی نسبت به تلفیق آموزشی

۷۰,۰۰۰ریال

رابطه میزان اضطراب بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع پیش‌دانشگاهی -

۴۰,۰۰۰ریال

سنجش میزان اثر بخشی برون سپاری فعالیت ها

۷۰,۰۰۰ریال

\مقایسه هویت در دانشجویان و طلاب -

۵۰,۰۰۰ریال

توسعه بازاریابی با استفاده از فرآیند سیستماتیکی هوش رقابتی و آینده نگاری

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه اضطراب امتحان بین دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

۷۰,۰۰۰ریال

رتبه بندی عوامل بحرانی فناوری اطلاعات در راستای توسعه بازارچه های مرزی غرب کشور

۷۰,۰۰۰ریال

رتبه بندی عوامل بحرانی فناوری اطلاعات در راستای توسعه بازارچه های مرزی غرب کشور

۷۰,۰۰۰ریال

نقش مدیریت مشارکتی دربهداشت روانی معلمان دبیرستانهای پسرانه ناحیه 1 شهرهدان

۵۰,۰۰۰ریال

دزدی دریایی و صلاحیت کشورها در برخورد با آن با تاکید بر خلیج عدن

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی تاثیر کیفیت خدمات درک شده بر کیفیت رابطه مشتریان در بانک ملی استان ایلام

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی جامعه شناختی تاثیر رسانه های جمعی بر هویت ملی جوانان ( مطالعه موردی شهر ....)

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی جامعه شناختی تاثیر رسانه های جمعی بر هویت ملی جوانان

۷۰,۰۰۰ریال

نقش فرهنگ مناطق بر میزان استفاده مشتریان دستگاه های کارت خوان

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی وضعیت فعلی طرح ریزی،تعمیرات و نگهداری پالایشگاه گاز ..... و راهکارهای بهبود

۶۰,۰۰۰ریال

تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران در دانشجویان دانشگاه پیام نور

۶۰,۰۰۰ریال

توسعه بازاریابی با استفاده از فرآیند سیستماتیکی هوش رقابتی و آینده نگاری

۷۰,۰۰۰ریال

راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیک در اقتصادهای توسعه یافته و گذار: یکمطالعه تطبیقی

۵۰,۰۰۰ریال

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی

۷۰,۰۰۰ریال

فرهنگ ایلی و قومی و تاثیر آن بر انتخابات ایلام

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت محصولات مطالعه موردی شرکت های شهرک صنعتی شهرستان

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در ایجاد خشونت علیه زنان در شهر ....

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه بین سازگاری اجتماعی وانگیزه پیشرفت دانشجویان استفاده کننده ازبازی های رایانه ای باسایردانشجویان

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی میزان تأثیر آموزشهای ضمن خدمت بر اثربخشی دبیران متوسطه

۶۰,۰۰۰ریال

افکار خودکشی در زنان شاغل و خانه دار

۴۰,۰۰۰ریال

بررسی سلامت روانی معلمین زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی

۶۰,۰۰۰ریال

تعیین وضعیت موجود مدارس غیر انتفاعی و انطباق آن با انتظارات دانش آموزان

۶۰,۰۰۰ریال

رابطه اسناد و پیشرفت تحصیلی

۷۰,۰۰۰ریال

رابطه میزان اضطراب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی

۵۰,۰۰۰ریال

شناسایی رابطه عزت نفسبا منبع کنترل راتر در بین دانشحویان پیام نور

۶۰,۰۰۰ریال

عوامل مؤثر در هدایت تحصیلی ـ شغلی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهر بهنمیر

۴۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت و هویت دینی در کاربران دختر

۶۰,۰۰۰ریال

اتانازی

۵۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران،ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه توزیع درآمد و رشد اقتصادی

۶۰,۰۰۰ریال

بررسیعوامل مؤثر بر خرابکاریدانش آموزان پسرمقطع راهنمایی شهر کرمانشاه

۷۰,۰۰۰ریال

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و میزان اضطراب فرزندان نوجوان انها در بین دانش آموزان مقطع دبیرستان ناحیه 2 تبریز

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان

۵۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزتنفس

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد

۵۰,۰۰۰ریال

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی در شهرستان نیشابور

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی نگرش دانشجویان نسبت به امر تحقیق در دانشگاه علوم ﭘزشکی قزوین

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی 7عامل مهم در افت تحصیلی دانش آموران

۵۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه بین روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقیت دانش‌اموزان دختر مقطعمتوسطه منطقه 8 تهران

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکیبیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان

۶۰,۰۰۰ریال

تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد

۶۰,۰۰۰ریال

تحلیل رابطةعوامل شغلی باتعهد سازمانی

۷۰,۰۰۰ریال

حقوق کودک در قرآن و سنت

۷۰,۰۰۰ریال

مقایسه ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد ورودی 84 رشته برق و مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

۷۰,۰۰۰ریال

مقایسه ی ویژگی های شخصیتی اعضای فعال

۷۰,۰۰۰ریال

هویت و عزت نفس

۴۰,۰۰۰ریال

بررسی اثرات مدیریت تحول وتکنولوژی درسازمان های دولتی

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی تاثیر آمیخته های بازاریابی بر رضایت مشتریان مراجعه کننده به شرکت اینترنتی

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی تاثیر عوامل خانوادگی بر بزهکاری نوجوانان شهر مشهد

۶۰,۰۰۰ریال

تاثیر رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک تجارت استان ایلام

۷۰,۰۰۰ریال

مقایسه شادکامی، تاب آوری و انگیزه پیشرفت دانش آموزان متوسطه

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی تأثیر فعالیت¬های فرهنگی مساجد بر روی جوانان شهر .....

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت و هویت دینی در کاربران دختر

۵۰,۰۰۰ریال

بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه بین شوخ طبعی و سلامت روان دانشجویان دختر و پسر رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی تطبیقی انفال از دیدگاه مذاهب اسلامی

۶۰,۰۰۰ریال

مالیه ی عمومی درمدل های رشد اقتصادی

۴۰,۰۰۰ریال

سنجش میزان اثر بخشی برون سپاری فعالیت ها

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی ارتباط بین بازده داراییها و بازده سهام با مدیریت نقدینگی

۷۰,۰۰۰ریال

  
نویسنده : موسسه فرهنگی کاوش ; ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٢۳

محصولات کاوش

پرسش نامه آزمون جمله های ناتمام راتر

۲۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه کار آفرینی

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه کار گروهی

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه خلاقیت

۵۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه خویشتن شناسی

۲۵,۰۰۰ریال

پرسش نامه خود سنجی برای سنین نوجوانی

۴۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه خود شناسی

۶۰,۰۰۰ریال

پرسش نامه lpc

۲۵,۰۰۰ریال

بررسی نقش رسانه‌های جمعی (با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان

۷۰,۰۰۰ریال

پایان نامه بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و افسردگی در بین جوانان

۵۰,۰۰۰ریال

بررسی میزان مسئولیت پذیری در دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس دولتی و غیر انتفاعی

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی عوامل اجتماعی موثر در ایجاد خشونت علیه زنان

۵۰,۰۰۰ریال

تاثیر بازیهای رایانه ایی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر

۷۰,۰۰۰ریال

شناسایی موانع و مشکلات شرکت کولاک غرب ایلام (پرسیکا) با استفاده از مدل الماس تعالی

۴۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران

۷۰,۰۰۰ریال

تاثیر بازیهای رایانه ای بر پرخاشگریدانش آموزانپایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر .....

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی تأثیر ماساژدست وپا بر دردپس از سزارین

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت و هویت دینی در کاربران دختر شهر ....

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی عوامل اجتماعی موثر در ایجاد خشونت علیه زنان در شهر ....

۵۰,۰۰۰ریال

بررسی عوامل اجتماعی موثر در ایجاد خشونت علیه زنان در شهر.........

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه‌ی بازی‌های رایانه‌ای با سازگاری اجتماعی در دانش آموزان راهنمایی پسرانه

۶۰,۰۰۰ریال

برنامه نویسی تجاری و چند لایه در net

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار (واحد قیامدشت)

۵۰,۰۰۰ریال

بررسی ساختار سرمایه و منابع تامین مالی بانک ملت

۷۰,۰۰۰ریال

هوش و سلامت روانی در دانشجویان پیام نورچوار

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی ارتباط بین بازده دارائیها و بازده سهام با مدیریت نقدینگی

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی راه های تقویت خود باوری و اعتماد به نفس در بین جوانان 15 تا 30 ساله شهر ایلام

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت و هویت دینی در کاربران دختر شهر ایلام

۵۰,۰۰۰ریال

تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور ایلام

۶۰,۰۰۰ریال

تاثیر بد رفتاری بر عزت نفس

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی

۷۰,۰۰۰ریال

مقایسه ی ویژگی های شخصیتی اعضای فعال

۷۰,۰۰۰ریال

بررسیعوامل مؤثر بر خرابکاریدانش آموزان پسرمقطع راهنماییشهر کرمانشاه در سال تحصیلی 89-1388

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

۷۰,۰۰۰ریال

پروژه شبیه سازی منابع تغذیه سوئیچینگ

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه کمال‌گرایی والدین با عزت‌نفس، جرأت‌ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی86- 85

۷۰,۰۰۰ریال

افتراء و نشر اکاذیب و تفاوت آنها

۵۰,۰۰۰ریال

«روند ثبت اسناد در دفتر املاک»

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل در شهرستان نیشابور

۵۰,۰۰۰ریال

بررسی تأثیر آموزش پیش‏دبستانی بر یادگیری مهارتهای

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان

۵۰,۰۰۰ریال

مقایسه راهبردهای یادگیری دانش اموزان موفق و ناموفق

۷۰,۰۰۰ریال

پول وبانکداری

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطۀ بین انواع سبک های دلبستگی وروانرنجوری در مردان متأهل دانشگاه نجف آباد

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران،ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد - سال تحصیلی 85-84

۷۰,۰۰۰ریال

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

۶۰,۰۰۰ریال

توریست و تآثیر آن بر امنیت ملی

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی نگرش دانشجویان نسبت به امر تحقیق در دانشگاه علوم ﭘزشکی قزوین

۶۰,۰۰۰ریال

راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها»

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی موانع کار آفرینیفارغ التحصیلان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۵۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه بین روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقیت دانش‌اموزان دختر مقطعمتوسطه منطقه 8 تهران

۷۰,۰۰۰ریال

طلاق

۵۰,۰۰۰ریال

کنترل موجودی انبار

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه بازی های رایانه ایخشنبر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی

۵۰,۰۰۰ریال

بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک صادرات شهرستان جهرم

۵۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی عوامل مؤثر بر طرح تکریم ازدیدگاه ارباب رجوعدر وزارت کار امور اجتماعی

۷۰,۰۰۰ریال

صنعت مسافرت و جهانگردی

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران،ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکیبیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان در سال 1386

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت محصولاتمطالعه موردی شرکت های شهرک صنعتی شهرستان ایلام

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی جامعه شناختی تاثیر رسانه های جمعی بر هویت ملی جوانان ( مطالعه موردی شهر)

۶۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه شیوه های مقابله و سلامت رواندر دانشجویان دانشگاه پیام نور

۶۰,۰۰۰ریال

تحلیل و ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان

۷۰,۰۰۰ریال

مقایسه سلامت روان و استرس در مادران باردار و غیر باردار

۵۰,۰۰۰ریال

مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با مادران کودکان عادی

۷۰,۰۰۰ریال

مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با مادران کودکان عادی

۷۰,۰۰۰ریال

مقایسه ی میزان ابراز وجود (قاطعیت ) بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه پیام نور واحد ...

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه سازش‌یافتگی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزانپایه پنجم ابتدایی شهرستان ملکشاهی

۶۰,۰۰۰ریال

تجارت الکترونیک و پرداخت های آنلاین

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان ...

۶۰,۰۰۰ریال

مقایسه ی ویژگی های شخصیتی اعضای فعال انجمن های علمی و ادبی دانشگاه پیام نور ایلام

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران -

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی در بین دانشجویان -

۷۰,۰۰۰ریال

بررسی ساختار سرمایه و منابع تامین مالی بانک ملت -

۷۰,۰۰۰ریال

  
نویسنده : موسسه فرهنگی کاوش ; ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٢۳

پرسشنامه سری 6

 

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

پرسشنامه عوامل اجتماعی بیماری های روانی (افسردگی)

پرسشنامه برخی موانع فرهنگی توسعه اقتصادی

پرسشنامه فرهنگ جوانان وقشر بندی:رابطه قشر بندی وپایگاه اجتماعی با سلیقه موسیقیایی جوانان

پرسشنامه تقدیر گرایی وعوامل تاریخی . اجتماعی . سیاسی . فرهنگی و اقتصادی موثر بر آن

پرسشنامه جامعه شناختی تصویر زن در ایران

پرسشنامه اثرات اجتماعی بازی های کامپیوتری بر دانش آموزان

پرسشنامه تاثیر عوامل اجتماعی (خانواده -گروه همسالان ودر ملائ عام و منظر عام بودن)بر نحوه پوشش دختران

پرسشنامه عوامل موثر بر چگونگیگذراندن کارمندان بانک

پرسشنامه شیوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان

پرسشنامه چگونگی گذراندناوقات فراغت دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد

پرسشنامه چگونگی گذراندن اوقات فراغت کارکنان اداره

پرسشنامه عوامل تاریخی ساختی موثر بر رشد واسطه گری

پرسشنامه خرده فرهنگ دهقانی در مناطق روستایی

پرسشنامه عوامل موثر بر وفاق اجتماعی با تاکید بر جامعه پذیری وقشر اجتماعی

پرسشنامه جنبش دانشجویی در دو دهه اخیر

پرسشنامه عوامل موثر بر مشارکت سیاسی جوانان

پرسشنامه انگیزه های مهاجرت و عشایر

پرسشنامه تفاوت رفتار بیماری در کارکنان زن ومرد

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر میزان اگاهی تاریخی نوجوانان

پرسشنامه اموزش وامید به تحرک اجتماعی

پرسشنامه ساختار شغلی وتحرک اجتماعی

پرسشنامه انتظارات فرزندان از پدر

پرسشنامه وضعیت ومشکلات اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی جویای کار

پرسشنامه پیامد های اشتغال برای زنان شاغل وفرزندان انها

پرسشنامه عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه به زنان در خانواده ها

پرسشنامه وضعیت خشونت نسبت به زنان

پرسشنامه نقش وجایگاه زن در خانواده درحال گذار در ایران

پرسشنامه طبقه اجتماعی خانواده وتاثیر ان بر روابط اجتماعی زن وشوهر

پرسشنامه عوامل موثر بر همسر گزینی

پرسشنامه تغییر قدرت در خانواده

پرسشنامه ساختار توزیع قدرت در خانواده ها

پرسشنامه عوامل جامعه شناختی موثر بر بالارفتن سن ازدواج جوانان

پرسشنامه پدیده های فرزند خواهی وارزش هاش مثبت ومنفی کودکان ببرای وادین

پرسشنامه نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان

پرسشنامه موانع مشارکت اجتماعی

پرسشنامه پایگاه اجتماعی وعوامل اموزشی بر میزان مشارکت دانش اموزان در فعالیت ها

پرسشنامه تشکیل صنفی ومشارکت اجنماعی

پرسشنامه عوامل موثربر مشارکت زنان روستایی در تشکل های اقتصادی اجتماعی

پرسشنامه عوامل موثر بر میزا مشارکت دانش اموزان

پرسشنامه مشارکت اجتماعی دانش اموزان درفعالیت های فوق بر نامه

پرسشنامه تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان در فعالیت های عمرانی

پرسشنامه عوامل موثر بر مشارکت فرهنگی دانشجویان

پرسشنامه تاثیر تکنولوژی صنعتی بر ذهنیت ورفتار اجتماعی کارگران

پرسشنامه روابط اجتماعی خانوارهای شهری

پرسشنامه روابط اجتماعی خانوار های شهری2

پرسشنامه درک عدالت در میان جوانان

پرسشنامه عوامل موثر بر میزان اعتماد دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی به اشغال کنندگان پایگاه های اجتماعی درون دانشکده علوم اجتماعی

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر خودپنداری وعملکرد تحصیلی دانش اموزان

پرسشنامه مقایسه نظام ارزش هاسی پدران وپسران وعوامل موثر بران

پرسشنامه ساختار اولویت های ارزشی دانشجویان

پرسشنامه بررسی سلسله مراتب ارزشی پدران وپسران وعامل موثر بر ان

پرسشنامه تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانش اموزان بر جهت گیری ارزشی انها

پرسشنامه تغییر ارزشی وویدئو پژوهشی مقایسه ای محدود در دو گروه از افراد ویدئو دار و فاقد ویدئو

پرسشنامه علل افت تحصیلی دانشجویان

پرسشنامه رابطه رشته تحصیلی فرزندان صاحبان مشاغل علمی -تخصصی بارشته تحصیلی خود انها

پرسشنامه تاثیر قشربندی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه تاثیرات منفی فقر در وضعیت تحصیلی دانش اموزان دختر سال های اول دبیرستان

پرسشنامه رابطه بین پایگاه اقتصادی - اجتماعی وعملکرد تحصیلیدانش اموزان سال چهارم

پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی دانش اموزان مدارس غیر انتفاعی

پرسشنامه تاثیر قشر اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی بر پایه برخی متغیر های اقتصادی - اجتماعی وفرهنگی

پرسشنامه برخی عوامل اجتماعی وروانی موثر بر عملکرد تحصیلی دانش اموزان دبیرستانی

عوامل موثر بر انتخاب مدارس غیر انتفاعی توسط والدین بر اساس موقعیت اقتصادی واجتماعی خانواده ها

پرسشنامه عوامل اقتصادی -اجتماعی مرتبط با اگاهی سازمانی کارکنان اموزش وپرورش

پرسشنامه مطالعه تطبیقی اثرات روابط غیر رسمی کارکنان دانشگاه بر کارایی دانشگاه

پرسشنامه اثر تشکل های صنفی درشکل گیری اخلاق حرفه ای رانندگان برون شهری

پرسشنامه عوامل موثر بر فعالیت های پژوهشی

پرسشنامه عملکرد گروه های برنامه ساز صدای جمهوری اسلامی ایران (بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ومیزان عملکرد گروه های برنامه ساز)

پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیران فرهنگی جهاد دانشگاهی

پرسشنامه عوامل موثر بر کارایی دبیران در تدریس

پرسشنامه میزان وجدان کار کارکنان سازمان جهاد سازندگی

پرسشنامه نگرش کشاورزان به یکپارچه سازی اراضی

پرسشنامه عوامل موثر بر عام گرایی

پرسشنامه عوامل اجتماعی -اقتصادی موثر بر خرابکاری به عنوان نوعی رفتار بزهکارانه (وندالیسم )دربین دانش اموزان دبیرستانها

پرسشنامه ارتباط بین پیشینه اجتماعی -اقتصادی - حمایت اجتماعی - عزت نفس بامیزان افسردگی درمیان دانشجویان

پرسشنامه عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی جوانان درفعالیت های سیاسی

پرسشنامه مشارکت سیاسی وعوامل موثر بر ان (بانگاه جامعه شناختی)

پرسشنامه عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان

پرسشنامه برخی عوامل مرتبط با میزان اگاهی سیاسی معلمان

پرسشنامه عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی دانشجویان

پرسشنامه تضاد خانوادگی زنان شاغل وعوامل موثر بر ان

پرسشنامه عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر ساخت قدرت در خانواده

پرسشنامه عوامل موثر بر میزان مشارکت دانش اموزان

پرسشنامه جامعه شناختی عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی

پرسشنامه عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر بیگانگی زنان

پرسشنامه عوامل اجتماعی - فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان 17-25 ساله

پرسشنامه عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر پرخاشگری نوجوانان پسر دبیرستانی

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر افسردگی دانشجویان

پرسشنامه عوامل اجتماعی بیماری های روانی (افسردگی)

پرسشنامه فرهنگ سیاسی دانشجویان کارشناسی ارشد

پرسشنامه تاثیر طبقه اجتماعی بر فرهنگ سیاسی

پرسشنامه گونه شناسی وتبیین فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران

پرسشنامه تاثیرات اجتماعی خانواده ومدرسه بر اگاهی مذهبی دانش اموزان

پرسشنامه رابطه طبقه بندی اجتماعی وگرایش های دینی مردم

پرسشنامه تحلیلی جامعه شناختی تغییرات اجتماعی اقلیت های دینی در ایران

پرسشنامه جامعه شناختی میزان تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانشجویان بر نگرش دینی انها

پرسشنامه عوامل فرهنگی -اجتماعی موثر بر هویت مذهبی جوانان

پرسشنامه باورها ونگرش های دینی در ارباط با فرایند نوسازی

پرسشنامه گرایش دینی دانشجویان روزانه ونقش یادگیری اجتماعی دران

پرسشنامه دینداری جوانان وعوامل موثر بر ان

پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر

مقیاس تاب آوری

پرسشنامه عوامل موثر بر حضور ومشارکت مردم در مساجد

مقیاس رضایت از زندگی (SWLS)

پرسشنامه امنیت روانی

پرسشنامه عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر ساخت قدرت در خانواده

پرسشنامه یادگیری سازمانی

پرسشنامه سخت رویی کوباسا

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

پرسشنامه چهار سیستمی اضطراب

پپرسشنامه افکار خودکار

پرسشنامه مقیاس رفتار شخصی

پرسشنامه مقیاس ارزیابی باورها

پرسشنامه مقیاس تکانشوری بارات

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن - خود

پرسشنامه مقیاس نگرانی

پرسشنامه رفتار دوستانه

پرسشنامه مقیاس خود اشکار سازی بزرگسال

پرسشنامه مقیاس ترس از صمیمیت

پرسشنامه مقیاس شیوه زندگی

پرسشنامه مقیاس خشم چند بعدی

پرسشنامه مقیاس اعتماد بین شخصی

پرسشنامه مقیاس تنظیم خلق منفی

پرسشنامه مقیاس خود اثر بخشی

پرسشنامه مقیاس سخت کوشی

پرسشنامه مقیاس شکوفایی

پرسشنامه مقیاس همدلی عاطفی

پرسشنامه مقیاس حس فناپذیری نمادین

پرسشنامه مقیاس نو دوستی

پرسشنامه مقیاس تجربه های اوج

پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان

پرسشنامه باور های خود کار آمدی شرر

پرسشنامه‏ی احساس تنهایی( UCLA )

پرسشنامه مقیاس عاطفه مثبت و منفی

پرسشنامه ترس از موفقیت گود

پرسشنامه ترس از موفقیت گود

پرسشنامه ترس از موفقیت گود

    پرسشنامه امنیت روانی

    پرسشنامه اموزش تفکر در مدارس

    پرسشنامه انگیزش شغلی

    پسشنامه انگیزه پیشرفت برنارد واینر

    پرسشنامه انگیزه پیشرفت در یادگیری

    پرسشنامه انگیزه کاری معلمان

    پرسشنامه بررسی شادمانی

    پرسشنامه تصور معلمان از توفیق در تدریس

    پرسشنامه جو عاطفی خانواده

    پرسشنامه خود بازبینی

    پرسشنامه خود پنداره فضلی

    پرسشنامه خودپنداره راجرز

    پسشنامه خودپنداره بک

    پرسشنامه منبع کنترل راتر(i-e)

    پرسشنامه رضایت شغلیsignet

    پرسشنامه رضایت شغلی

    پرسشنامه سنجش انگیزه پیشرفت تحصیلی

    پرسشنامه سنجش نیازهای مازلو

    پرسشنامه شیوه های فرزند پروری

    پرسشنامه عزت نفس آیزنک

    پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

    پرسشنامه عقاید غیر منطقی ibt

    پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان

    پرسشنامه منبع کنترل نویکی ودوکansie

    پرسشنامه میزان انگیزه به تحصیل

    پرسشنامه نگرش سنج تربیتی

    پرسشنامه نگرش سنج خانواده

    پرسشنامه هیجان خواهی فرم پنجم

    پرسشنامه سنجش مهارت های زندگی

    پرسشنامه شخصیتی NEO

    پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل

    پرسشنامه شخصیتی آیسنک

    پرسشنامه شخصیتی گری- ویلسون

    آزمون تصور از خود بک

    پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

    پرسشنامه علایق شغلی - تحصیلی

    پرسشنامه سنجش نگرش تحصیلی

    پرسشنامه سنجش علایق تحصیلی

    پرسشنامه خودسنجی اضطراب SA.SR

    پرسشنامه سلامت عمومیG.H.Q

    پرسشنامه سازگاری کودکان

    پرسشنامه سازگاری دانش آموزان

    پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک

    پرسشنامه هراس

    پرسشنامه چک لیست مشکلات مونی

    پرسشنامه خودسنجی پرخاشگری

    پرسشنامه اضطراب مدرسه فیلیپس

    پرسشنامه هوش هیجانی شوت

    پرسشنامه هوش هیجانی بار -ان

    پرسشنامه خلاقیت عابدی

    پرسشنامه سنجش خلاقیت ارجمند

    پرسشنامه ذهنیت فلسفیP.M

    پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه (OHi)

    پرسشنامه تعیین سبک رهبری در مدیریت

    پرسشنامه سبک مدیریت

    پرسشنامه جو سازمانی (OCDQ)

    پرسشنامه سازگاری بل

    پرسشنامه هوش هیجانی بار ان

    پرسشنامه چند محوری بالینی میلون3

    پرسشنامه چند جنبه ای مینه سوتا

    پرسشنامه چک لیست نشانه های اختلالات روانی

    پرسشنامه سلامت عمومی

    پرسشنامه اضطراب بک

    پرسشنامه افسردگی بک

    پرسشنامه حالت-رگه اضطراب اسپیلبرگر

    پرسشنامه میزان افسردگی ،اضطراب،استرس

    پرسشنامه سبک هایدفاعی

    پرسنامه هراس اجتماعی

    رشد مهارت های شنوایی گروه سنی بدو تولد تا 3 ماهگی

    رشد مهارت های شنوایی در گروه سنی 4 تا 6 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های شنوایی گروه سنی 7 تا 9 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های شنوایی گروه سنی 10 تا 12 سال

    پرسشنامه رشد مهارت های شنوایی گروه سنی 13 تا 15 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های شنوایی گروه سنی 16 تا 18 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های شنوایی در گروه سنی 19 تا 24 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های شنوایی در گروه سنی 25 تا 30 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های شنوایی گروه سنی 31 تا 36 ماه

    شنامه رشد مهارت های شنوایی در گروه سنی 37 تا 42 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های شنوایی در گروه سنی 43 تا 48 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های شنوایی در گروه سنی 49 تا 60 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های شنوایی در گروه سنی 61 تا 72 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های زبان دریافتی در گروه سنی بدو تولد تا 3 ماهگی

    پرسشنامه رشد مهارت های زبان دریافتی درگروه سنی 4 تا 6 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های زبان دریافتی در گروه سنی 7 تا 9 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های زبان دریافتی در گروه سنی 10 تا 12 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های زبان دریافتی در گروه سنی 13 تا 15 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های زبان دریافتی در گروه سنی 16 تا 18 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های زبان دریافتی در گروه سنی 19 تا 24 ماه

    پرسشامه رشد مهارت های زبان دریافتی در گروه سنی 25 تا 30 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های زبان دریافتی در گروه سنی 31 تا 36 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های زبان دریافتی در گروه سنی 37 تا 42 ماه

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

 

  
نویسنده : موسسه فرهنگی کاوش ; ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
تگ ها :

پرسشنامه سری 5

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

پرسشنامه تاثیر فرایند نوسازی بر فرهنگ پذیری جوانان

پرسشنامه تاثیر تکنولوژی صنعتی بر ذهنیت و رفتار اجتماعی کارگران

پرسشنامه عوامل جتماعی-اقتصادی موثر بر نظام ارزشی دانش آموزان دوره متوسطه در مقایسه والدین انها

پرسشنامه سما (سنجش میزان افسردگی)

پرسشنامه مقیاس انگاره پردازی خودکشی ماخ

پرسشنامه مقیاس خوشکامی اسنیت - همیلتون

پرسشنامه مقیاس درجه بندی کمی اضطراب همیلتون

پرسشنامه مقیاس ناامیدی بک

پرسشنامه مقیاس های همیلتون برای درجه بندی کمی میزان افسردگی و اضطراب

پرسشنامه مقیاسهای ناخوشکامی جسمی (زیستی) و اجتماعی

پرسشنامه ناخوشکامی اجتماعی

پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک - راست گریمس

پرسشنامه جامعه شناختی روابط اجتماعی خانوار های شهری

پرسشنامه عوامل موثر بر انطباق اجتماعی عشایر اسکان یافته با شیوه زندگی شهری

پرسشنامه مقایسه نظام ارزش های پسران وپدران وعوامل موثر بر آن

پرسشنامه تاثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی دانش آموزان بر جهت گیری ارزشی آنها

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر نابسامانی فردی (ANOMIA) دربین سر پرستان خانوار

پرسشنامه سازگاری وسایل هنجاری با اهداف ارزشی در بین سر پرستان خانوار ها

پرسشنامه مقایسه تحلیلی ارزش خانواده .مدرسه وگروه همسالان از دیدگاه دانش آموزان پسر دبیرستان ها

پرسشنامه عوامل موثر بر ارتکاب جرم .مطالعه موردی

پرسشنامه تاثیر تلویزیون ماهواره ای و اثرات آن بر فرد و جامعه

پرسشنامه شخصیت خود شیفته

پرسشنامه آزمون برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی

پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی

پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه

پرسشنامه دلبستگی مکان

پرسشنامه سنجش رغبت جان هالند

پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی

پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند

پرسشنامه هویت اجتماعی

پرسشنامه سنخ نمای مایرز- بریگز

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان ودختران آسیب دیده ودر معرض آسیب مراکز بازپروری بهزیستی

پرسشنامه چگونگی وعلل انحراف اجتماعی دختران وزنان جوان(13تا 28 ساله)

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان وجوانان

پرسشنامه عوامل اجتماعی بزهکاری نوجوانان

پرسشنامه علل بزهکاری نوجوانان و توصیف وتبیین آن

پرسشنامه عوامل خانوادگی موثر بر بزهکاری نوجوانان

پرسشنامه شناخت وضعیت ومشخصات مجرمین محبوس درزندانها وتبیین عوامل موثر بر ارتکاب جرم آنان

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر خودکشی

پرسشنامه علل وعوامل موثر بر اقدام به خودکشی زنان

پرسشنامه خودکشی وعوامل موثر بر آن

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر هنجار شکنی دانش آموزان پسر

پرسشنامه انحراف اجتماعی:هنجار شکنی در میان دآنش آموزان دبیرستانهای پسرانه

پرسشنامه نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن

پرسشنامه عوامل موثر بر هویت اجتماعی زنان

پرسشنامه عوامل موثر بر نگرش دانشجویان نسبت به هویت ملی

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر نگرش جوانان نسبت به تحصیلات دانشگاهی

پرسشنامه گرایش دانشجویان به مهاجرت از کشور

پرسشنامه جامعه شناختی پارامتر های ذهنی- فرهنگی زمینه ساز توسعه

پرسشنامه عوامل خانوادگی موثر بر نگرش دختران نسبت به ایفای نقش خود

پرسشنامه میزان نوگرایی(مدرنیته)دربین مدیران کارگاه های کوچک تولیدی وعوامل موثر بر آن

پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش جوانان به خرده فرهنگ مذهبی وضد فرهنگ ها(رپ -هوی متال)

پرسشنامه عوامل موثر بذ نگرش دانشجویان به عدالت وآزادی

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر نیازهای جوانان

فردگرایی(دربین جوانان در حال تحصیل)

پرسشنامه قشر اجتماعی وگرایش به عدالت وآزادی

پرسشنامه بررسی رضایتمندی اززندگی بعد از مهاجرت در میان گروهی از مهاجرین

پرسشنامه رضایت اجتماعی وعوامل موثر بر آن

پرسشنامه میزان رضایت مردم از سازمان های اداریوعوامل موثر بر آن

پرسشنامه عوامل موثر بر رضایتمندی بیماران از سرویسدهی (درمان)

پرسشنامه پیوند رابطه اجتماعی ومیزان رضایتمندی

پرسشنامه میزان احساس خوشبختی سر پرستان خانوار ها

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر خواد پنداری وعملکرد تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت از شغل (دربین معلمان راهنمایی تحصیلی و دبیرستانها)

پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت شغلی زنان شاغل

پرسشنامه اثرات اجتماعی - سیاسی نمازجمعه

پرسشنامه بیگانگی اجتماعی در میان دانش آموزان

پرسشنامه میزان از خود بیگانگی دانش آموزان وعوامل موثر بر آن

پرسشنامه وسواس فکری - عملی مادزلیmoci

پرسشنامه مقیاس وسواس فکری - عملی ییل براون

پرسشنامه مقیاس تأثیر اختلال وسواس فکری - عملی گزارش کودک و نوجوان

پرسشنامه احترام به نفس کودکان

پرسشنامه تأییدجویی کودکان

پرسشنامه خودپنداری کودکان

پرسشنامه خودپنداری بک

پرسشنامه مقیاس تیک حرکتی - صوتی هاپکینز

پرسشنامه بررسی مقیاس ارزیابی تیک حرکتی ، وسواس فکری - عملی و تیک صوتی

پرسشنامه مقیاس کلی سنجش شدت تیک ییل

پرسشنامه روشهای انطباق و سازگاری

پرسشنامه سازگاری برای دانش آموزان دبیرستانی

پرسشنامه وارسی اختلالات رفتاری کودکان- فرم گزارش والدین پیرامون کودکان و نوجوانان18-4

پرسشنامه وارسی اختلالات رفتاری کودکان - فرم گزارش معلمین برای دانش آموزان 18-5 سال

پرسشنامه وارسی اختلالات رفتاری کودکان- فرم خودگزارشی نوجوانان 18-11 سال

پرسشنامه توانایی و مشکلات - فرم گزارش والدین کودکان 4-3 سال

پرسشنامه توانایی و مشکلات - فرم گزارش معلمین کودکان 4 - 3 سال

پرسشنامه توانایی و مشکلات - فرم گزارش والدین و نوجوانان 16-4 سال

پرسشنامه توانایی و مشکلات - فرم گزارش معلمین کودکان و نوجوانان 16 - 4 سال

پرسشنامه توانایی و مشکلات - فرم خودسنجی نوجوانان 16-11 سال

پرسشنامه توانایی و مشکلات - فرم گزارش والدین کودکان 4-3 سال (پیگیری)

پرسشنامه توانایی و مشکلات - فرم گزارش معلمین کودکان 4-3 سال (پیگیری)

پرسشنامه توانایی و مشکلات - فرم گزارش والدین کودکان و نوجوانان 16-4 سال (پیگیری)

پرسشنامه توانایی و مشکلات- فرم گزارش معلمین کودکان و نوجوانان 16-4 سال (پیگیری)

پرسشنامه توانایی و مشکلات - فرم خودسنجی نوجوانان 16 -11 سال (پیگیری)

پرسشنامه فهرست وارسی نشانه تروما در کودکان

پرسشنامه فهرست وارسی نشانه تروما در کودکان - فرم A

پرسشنامه مقیاس خودگزارشی کودک آزاری

پرسشنامه سنجش اختلال استرس پس از رویداد آسیب زا در کودکان و نوجوانان زیر 15 سال - فرم گزارش والدین

پرسشنامه تأثیر رویداد آسیب زا بر کودکان 16-8 سال(تجدیدنظر شده)

پرسشنامه مقیاس علایم اختلال استرس پس از رویداد آسیب زا

پرسشنامه بررسی خدمات اجتماعی ارایه شده در مناطق حادثه دیده(زیزله و سایر بلایای طبیعی)

پرسشنامه بررسی خدمات بهداشت روان در مناطق زلزله زده (فرم فرد سالم مستقر در محل)

پرسشنامه بررسی خدمات بهداشت روان در مناطق زلزله زده (فرم همراه بیمار)

پرسشنامه نیازهای ادارک شده آسیب دیدگان زلزله از دیدگاه مردم

پرسشنامه چک لیست پرخاشگری

پرسشنامه چک لیست رفتاری اختلال سلوک برای کودک

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

 

  
نویسنده : موسسه فرهنگی کاوش ; ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
تگ ها :

پرسشنامه سری 4

 

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

پرسشنامه سنجش انظباط اجتماعی با تاکید بر هنجارهای عام و ترافیک

پرسشنامه بررسی میزان خطر پذیری دانشجویان

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تأثیر عوامل مدیریتی بر تخریب مراتع

پرسشنامه تعیین سبک رهبری

پرسشنامه تجربیات دوران کودکی موثر در افسردگی

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

پرسشنامه طراحی شغل

پرسشنامه توانایی شهودی

پرسشنامه تضاد شغل

پرسشنامه وضعیت دانشگاه علوم پزشکی

پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

پرسشنامه نیمکره راست مغز شما فعال‌تر است یا چپ؟

پرسشنامه ناامیدی کودکان (کازدین و همکاران)

پرسشنامه آزمون اضطراب کتل

پرسشنامه آزمون تورنس

پرسشنامه بررسی دانش و نگرش در مورد اعتیاد و مصرف مواد مخدر

پرسشنامه تست میزان شجاعت

پرسشنامه تست چقدر عاشق همسر خود هستید

پرسشنامه شناخت شخصیت

پرسشنامه ابعاد موفقیت

پرسشنامه میزان خشونت علیه زنان

پرسشنامه آزمون تعیین میزان هیجان خواهی

پرسشنامه هویت من

پرسشنامه هویت مذهبی

پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

پرسشنامه نظر خواهی از سرگروههای آموزشی و دبیران زبان انگلیسی در رابطه با کتاب زبان انگلیسی دوره پیش دانشگاهی

پرسشنامه نشاط

پرسشنامه بررسی عوامل موثربراستقرارنظام مالیات برارزش افزوده درزنجیره نهایی توزیع

پرسشنامه مقیاس همدلی عاطفی

پرسشنامه مقیاس های سلامت ذهن

پرسشنامه مقیاس طلاق عاطفی

پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش

پرسشنامه مقایسه مشارکت اجتماعی زنان و مردان

پرسشنامه مشارکت و انطباق پذیری سازمانی

پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان

پرسشنامه مدیریت ریسک در استادیوم های فوتبال

پرسشنامه مدیریت تضاد رابینز

پرسشنامه مدل تعالی الماس

پرسشنامه محیط گروهی در ورزش

پرسشنامه عوامل موثر بر جذب سپرده ها در بانک

پرسشنامه عوامل موثر بر افزایش پدیده طلاق

پرسشنامه شیوه یادگیری

پرسشنامه سنجش نگرش به آسیبهای اجتماعی

پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان عادت به مطالعه دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان شادی دانش آموزان دوره راهنمایی

پرسشنامه سنجش میزان رضایتمندی همکاران از عملکرد آب و فاضلاب

پرسشنامه سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان نهاد های تربیت بدنی و ورزشی

پرسشنامه سنجش میزان تمایل به حجاب

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان آگاهی مربیان از حواس کودکان

پرسشنامه سنجش مهارتهای زندگی

پرسشنامه سنجش مهارتهای تدریس معلمان

پرسشنامه سنجش مشارکت؛ سرمایه؛ اعتماد؛ حمایت

پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر بروز معضلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه

پرسشنامه مشارکت اجتماعی دانش آموزان در فعالیتهای فوق برنمه

پرسشنامه سنجش عوامل مدرسه و خانواده بر افت تحصیلی

پرسشنامه سنجش عوامل جذب دانش آموزان به نمازجماعت

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

پرسشنامه مقیاس افسردگی دانشجویان USDI

پرسشنامه ارزیابی ایمنی اماکن ورزشی سرپوشیده

پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر مخصوص کودکان و والدین

پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان 6 تا 14 ساله ( (CSI- 4 براساس ( DSM-IV)

پرسشنامه استقلال و وابستگی شخصیتی

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر STAI

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

پرسشنامه اولویت بندی معیار های ارزیابی تربیت بدنی دانشگاه ها از دیدگاه مدیران

پرسشنامه بررسی عوامل انگیزشی و بهداشتی دبیران تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ

پرسشنامه بررسی میزان استفاده از اینترنت و عوامل مرتبط با آن ، در بین دانشجویان

پرسشنامه خود ارزیابی سواد دیجیتالی

پرسشنامه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران

پرسشنامه تاثیر تبلیغ بر فروش کالا

پرسشنامه تاثیر تصاویر و رنگ در یادگیری دانش آموزان

پرسشنامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی

پرسشنامه تست ابراز وجود ASA

پرسشنامه تعارض بین فردی کارمند

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تعین سبک مدیریت

پرسشنامه تعیین عوامل اصلی موثر در گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی

پرسشنامه خشونت علیه زنان

پرسشنامه رشد پدیده اعتیاد به مواد مخدر

پرسشنامه رضایت از اشتغال جانبازان

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

پرسشنامه سبک های دلبستگی

پرسشنامه سطح آمادگی زیردستان مدیران تربیت بدنی

پرسشنامه سنجش آموزشهای ضمن خدمت

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت

پرسشنامه سنجش بوروکرات مداری

پرسشنامه سنجش بهداشت فردی

پرسشنامه سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان

پرسشنامه سنجش تمایل به ورزش

پرسشنامه سنجش جایگاه تربیت بدنی در دوره ابتدایی

پرسشنامه سنجش سبک مشهور تصمیم گیری

پرسشنامه بلوغ اجتماعی وایلند

پرسشنامه سنجش علاقه به موسیقی سنتی

پرسشنامه موانع استفاده از امکانات کارگاهی، آزمایشگاهی، فناوری اطلاعات و روش های توانمندسازی دبیران

پرسشنامه سنجش باورهای دینی

پرسشنامه سنجش عوامل موثر در یادگیری

پرسشنامه سنجش میزان مدگرایی دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان مطالعه معلمان

پرسشنامه سنجش وضعیت بهداشت مدارس

پرسشنامه اضطراب و انگیزه پیشرفت هرمنس

پرسشنامه کیفیت زندگی

پرسشنامه مشاوره و خود کار آمدی

پرسشنامه آسیب شناسی دوره های آموزش ضمن خدمت فرهنگیان

پرسشنامه بیش فعالی و بی توجهی به کودکان

پرسشنامه اختلال بیش فعالی بی توجهی گلدبرگ

پرسشنامه CBCL آخن باخن

پرسشنامه خودسنجی اختلال کمبود توجه و بیش فعالی نوجوانان

پرسشنامه دروگاتیس ، لیپمن و کوری

پرسشنامه آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه شخصیتی آیزنک (بزرگسالان)

پرسشنامه آزمون شخصیتی کرنل

پرسشنامه آزمون شخصیتی ادوارد

پرسشنامه آزمون قضاوت اخلاقیMJT

پرسشنامه اختلالات شخصیت محور

پرسشنامه افسردگی کودکان فرم دیگران (تیشر و لانگ)

پرسشنامه بررسی نیازهای نوجوانان مقیم در شبانه روزی ها

پرسشنامه بررسی وضعیت روانی - اجتماعی کودکان در سنین دبستان

پرسشنامه چک لیست بهداشت روانی

پرسشنامه احساس غربت

پرسشنامه احساسات و افکار کودکان( ماریا کواس)

پرسشنامه اختلال بیش فعالی بی توجهی گلدبرگ

پرسشنامه ارتباط با مدرسه

پرسشنامه کاربرد آی تی در آموزش و پرورش

پرسشنامه پرخاشگری کودک 11-7 ساله در مدرسه

پرسشنامه جو سازمانی هالپین کرافت

پرسشنامه جهاد اقتصادی

پرسشنامه چند محوری بالینی میلونMCMI-II

پرسشنامه چند محوری شخصیتی مینه سوتاMMPI

پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان در روابط بین فردی با همسالان(CSPIS)

پرسشنامه درونگرایی – برونگرایی

پرسشنامه رابطه والدین و فرزندان (فرم مربوط به فرزند)

پرسشنامه رابطه والدین و فرزندان ( فرم مربوط به مادر)

پرسشنامه طرح رفتاری B و A بورتنز

پرسشنامه علایم مرضی کودکان

پرسشنامه کفایت شخصی

پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی

پرسشنامه مقیاس خودسنجیADHD بزرگسالان

پرسشنامه سابقه علایم اختلال بیش فعالی کم توجهی در کودکی CSI

پرسشنامه افسردگی کودکانCDS

پرسشنامه مقیاس احساس خودکفایی کودکان

پرسشنامه مقیاس پیش بینی تشخیصdps نسخه والدین

پرسشنامه مقیاس پیش‌بین تشخیص لوکاس، گرین والد، ماتوو، سولیمن و فیشر

پرسشنامه مقیاس تنهایی کودکان

پرسشنامه مقیاس خلق و خوی مالهوترا(MTS)

پرسشنامه مقیاس درجه بندی تعامل اجتماعی از دیدگاه معلم

پرسشنامه مقیاس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز (نمره گذاری والدین)

پرسشنامه مقیاس درجه‌بندی مشکلات رفتاری کانرز نمره گذاری معلمینCPRS

پرسشنامه مقیاس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز نمره گذاری مربی

پرسشنامه مقیاس رتبه بندی تشخیص کمبود توجه

پرسشنامه مقیاس ناامیدی برای کودکان توسط مربی

پرسشنامه ناامیدی کودکان کازدین و همکاران

پرسشنامه مشارکت فرهنگی دانشجویان

پرسشنامه عوامل موثر بر همکاری

پرسشنامه میزان انضباط اجتماعی مردم

پرسشنامه میزان خطر پذیری در بین دانشجویان وعوامل موثر بر ان

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

 

  
نویسنده : موسسه فرهنگی کاوش ; ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
تگ ها :

پرسشنامه سری سوم

 

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

آزمون زمینه یابی مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت

پرسشنامه ارزیابی خلاقیت دانش آموزان توسط معلمین

پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین شابین

پرسشنامه نیازهای ERG

پرسشنامه آزمون نیازهای کارکنان

پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)

پرسشنامه الگوهای رفتاری

پرسشنامه پذیرش تغییر شغل

پرسشنامه پیرو مؤثر

پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان

پرسشنامه روابط متقابل شخصی

پرسشنامه رفتارهای پرخطر

پرسشنامه رفتارهای سیاسی

پرسشنامه رهبری

پرسشنامه رهبری در کلاس

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای

پرسشنامه رسمی بودن سازمان

پرسشنامه رسمیت

پرسشنامه رسمیت

پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی انریش

پرسشنامه سنجش به کارگیری ارزشیابی مستمر در مدارس

پرسشنامه سنجش روشهای رایج تشویق در مدارس

پرسشنامه سنجش عوامل گرایش دانش آموزان به نماز

پرسشنامه سنجش عوامل مدرسه و خانواده بر افت تحصیلی

پرسشنامه سنجش عوامل موثر در مطالعه غیر درسی دانش آموزان

پرسشنامه سنجش فعالیت شوراهای دانش آموزی در مدارس

پرسشنامه سنجش فعالیت شورای معلمان در مدارس

پرسشنامه سنجش میزان آشنایی دانش آموز با دعاها

پرسشنامه سنجش میزان شادی دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان کاربرد اینترنت در کتابخانه

پرسشنامه سنجش میزان و نوع استفاده از تلفن همراه

پرسشنامه سنجش میزان هنجارشکنی دانش آموزان

پرسشنامه سنجش نگرش به آسیبهای اجتماعی

پرسشنامه سنجش نگرش به انجمنهای علمی

پرسشنامه مقایسه وضعیت آموزشی و مدیریتی مدارس دولتی

پرسشنامه بررسی وضعیت اشتغال زنان داری تحصیلات عالی جویای کار

پرسشنامه سبک مدیریت تعارض

پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری 2

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت

پرسشنامه سنجش بروکرات مداری

پرسشنامه سنجش قدرت مداری

پرسشنامه سنجش قدرت پست و مقام

پرسشنامه سنجش کارآفرینی

پرسشنامه سنجش مرکز کنترلی

پرسشنامه سنجش میزان اعتیاد به رایانه

پرسشنامه روابط رهبر - پیرو

پرسشنامه سنجش روابط رهبر - پیرو

پرسشنامه سنجش ساختار کار

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سازگاری

پرسشنامه سلسله مراتب نیازها

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه شخصیت

پرسشنامه شخصیت گونه الف و ب

پرسشنامه آزمون شخصیت آیزنک نوجوانان ایرانی

پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی NEO فرم کوتاه 60 ماده ای

پرسشنامه شناخت ارزشها

پرسشنامه شناخت سازمان

پرسشنامه شناخت شخصیت

پرسشنامه شناخت شغل

پرسشنامه شناخت تیم کاری

پرسشنامه مقیاس همدلی عاطفی

پرسشنامه مقیاس طلاق عاطفی

پرسشنامه شناسایی ارتباطات

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری

پرسشنامه شنود مؤثر

پرسشنامه استرس(جان شرمربورن)

پرسشنامه استرس (هلریجل و اسلوکوم و وودمن)

پرسشنامه بررسی وضعیت و مشکلات اشتغال زنان جویای کار

پرسشنامه عوامل جامعه شناختی خشونت شوهران علیه زنان

پرسشنامه عوامل موثر بر معیارهای همسر گزینی در دانشجویان

پرسشنامه طبقه اجتماعی خانواده و تاثیر آن بر روابط زن و شوهر

پرسشنامه بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده

پرسشنامه عوامل جامعه شناختی بالا رفتن سن ازدواج

پرسشنامه علل و عوامل موثر در سپردن سالمندان به آسایشگاه

پرسشنامه موانع مشارکت اجتماعی

پرسشنامه انگیزه های روانی ، اجتماعی مشارکت دانشجویان

پرسشنامه عوامل مشارکت اجتماعی زنان

پرسشنامه تشکل صنفی و مشارکت اجتماعی

پرسشنامه مشارکت اجتماعی دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه

پرسشنامه انسجام اجتماعی و مشارکت روستائیان

پرسشنامه مشارکت فرهنگی دانشجویان

پرسشنامه عوامل موثر بر همکاری

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

 

  
نویسنده : موسسه فرهنگی کاوش ; ساعت ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
تگ ها :

پرسشنامه سری دوم

لطفا در صورت لزوم مبلغ پرسشنامه را از طریق درگاه اینترنتی اقتصاد نوین و یا به کارت شماره

6037991059786537 بانک ملی بنام رحمت رمضانی واریز و شماره پیگیری را به

kavoshisp@yahoo.com ارسال کنید تا پرسشنامه ایمیل شود

 

پرسشنامه هویت ملی و مذهبی

پرسشنامه اعتیاد

پرسشنامه آزمون خوش بینی (جهت گیری زندگی)

پرسشنامه مهارتهای مذاکره

پرسشنامه منزلت اجتماعی معلمان

پرسشنامه بررسی میزان آشنائی معلمان ابتدائی با مهارتهای شغلی خود

پرسشنامه مدیریت زمان

پرسشنامه سبک فرزندپروری

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری (محیط خانوادگی)

پرسشنامه نظم جویی هیجان

پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر

پرسشنامه عوامل موثر بر استفاده دبیران مدارس متوسطه شهر ...از رسانه های آموزشی

پرسشنامه سبک هویت

پرسشنامه سلامت معنوی

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تأثیر رسانه ها بر هویت ملی جوانان

پرسشنامه تجارب و عواطف آکسفورد - لیورپول

پرسشنامه وضعیت مهاجرت قشر تحصیلکرده

پرسشنامه آداب موفقیت

پرسشنامه افسردگی بک (فرم بلند)

پرسشنامه عملیات مدیریت

پرسشنامه ارزش

پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی

پرسشنامه 13 سوالی افسردگی بک (فرم کوتاه)

پرسشنامه عنوان بررسی و اولویت بندی عوامل ایجاد فشار عصبی در مدیران

پرسشنامه امنیت اجتماعی

پرسشنامه فعالیت فیزیکی

پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه طلاق

پرسشنامه هویت مذهبی

پرسشنامه فعالیت ورزشی

پرسشنامه علل اعتیاد دانش آموزان

پرسشنامه هوش هیجانی شوت

پرسشنامه ارزیابی استرس

پرسشنامه ارزیابی مرکز کنترلی فرد

پرسشنامه ارزیابی مسیر تلقی

پرسشنامه اثربخشی گروهی

پرسشنامه آشوب و شغل مدیران

پرسشنامه عوامل مؤثر در اعتیاد مردان

پرسشنامه آزمون mmpi (فرم کوتاه)

پرسشنامه بررسی تأثیر آموزش بر اگاهی و نگرش جوانان در خصوص اعتیاد به مواد مخدر

پرسشنامه بررسی و شناسایی عوامل و موانع ایجاد نشاط در مدارس

پرسشنامه بررسی موانع پذیرش زنان در پست های کارشناسی و مدیریت میانی در سازمان آموزش و پرورش

پرسشنامه بررسی میزان اعتماد اجتماعی افراد بالای 20 سال به پلیس

پرسشنامه بررسی پایگاه اجتماعی اقتصادی معلولین

پرسشنامه بهبود تیم

پرسشنامه درگیری شغلی ( مشارکت کاری )

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

پرسشنامه انتظار

پرسشنامه انتظار از شغل

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت(58 سوالی)

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت(30 سوالی)

پرسشنامه فرهنگ کلاس

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه غنی سازی شغل

پرسشنامه قدرت حرفه ای

پرسشنامه قدرت ریسک

پرسشنامه قدرتمندسازی دیگران

پرسشنامه هدفگذاری

پرسشنامه حل مسئله

پرسشنامه حل تضاد

پرسشنامه جامعه پذیری

پرسشنامه جو سازمانی

پرسشنامه جمله های ناتمام راتر

پرسشنامه جمله های ناتمام ساکس

پرسشنامه کارآفرینی

پرسشنامه کار گروهی

پرسشنامه خلاقیت

پرسشنامه خویشتن شناسی

پرسشنامه خودشناسی

LCPپرسشنامه

پرسشنامه مفهوم خویشتن بک

پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد

پرسشنامه مفروضات مدیریتی

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی

پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر

پرسشنامه مهارتهای مذاکره

پرسشنامه موانع انتخاب رشته های فنی و مهارتی از سوی دانش آموزان

پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت

پرسشنامه موانع استفاده دانش آموزان از خدمات مشاوره ای

مقیاس اضطراب شیهان

مقیاس عشق

مقیاس خودپنداره راجرز

 

  
نویسنده : موسسه فرهنگی کاوش ; ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
تگ ها :

پرسشنامه های کاوش سری اول

لطفا برای خرید با نرم افزار اینترنت اکسپلورر به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

    پرسشنامه نگرش نسبت به مدرسه

    پرسشنامه تعهد نسبت به مدرسه

    پرسشنامه تعهد نسبت به مدرسه2

    پرسشنامه شرکت در فعالیت های اجتماعی ،فرصت ها وپاداش ها

    پرسشنامه مقیاس مربوط به کلاس درس

    پرسشنامه نگرش ها نسبت به اشتغال

    پرسشنامه نگرش نسبت به گروه های گانگستری

    پرسشنامه رفتار قالبی جنسیت

    پرسشنامه نگرش ها نسبت به زنان

    پرسشنامه نگرش ها نسبت به سلاح وخشونت

    پرسشنامه نگرش نسبت به تلویزیون

    پرسشنامه سنجش تخیل

    پرسشنامه تمایلات پرخاشگرانه

    پرسشنامه دلبستگی به معلم

    پرسشنامه سنجش روابط همسالان

    پرسشنامه مصاحبه در منزل

    پرسشنامه شاخص افسردگی DSM

    پرسشنامه مقیاس افسردگی

    آزمون سلامت روانی(برای دانش جویان جدید الورود)

    آزمون احساس غربت

    آزمون شادی ونشاط

    آزمون سنجش اعتقادات دینی

    آزمون صداقت وراستگویی

    آزمون سنجش دعاها

    آزمون ترس از موفقیت (دانش اموزان دبیرستانی ودانشجویان)

    ازمون اعتیاد به اینترنت

    آزمون خود نظارتی

    آزمون سرسختی

    آزمون سبک هویت

    پرسشنامه شادکامی آکسفورد

    پرسشنامه سیاهه شادکامی فودایس-اصفهان

    پرسشنامه مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف(84سوالی)

    فرم کوتاه پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف(18سوالی)

    پرسشنامه مقیاس رضایت از زندگی

    پرسشنامه فرم کوتاه 36سوال ویر نسخه2(SF-36(V2)

    پرسشنامه مقیاس خود کار آمدی عمومی(GSES)

    پرسشنامه مقیاس خودکار آمدی عمومی(GSE-10)

    پرسشنامه مقیاس تجدید ظر شده باور های خودکار آمدی ریاضی(MSES-R)

    پرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ (RSES)

    پرسشنامه مقیاس محرک های تصویری استاندارد

    پرسشنامه مقیاس امید اسنایدر

    پرسشنامه مقیاس بخشدگی بین فردی(IFI-25)

    پرسشنامه هوش بهر هیجانی بار- ان

    پرسشنامه مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده شاته(MSEIS)

    پرسشنامه هوش هیجانی برادبری -گریوز

    پرسشنامه سومین نسخه تجدید نظر شده مقیاس عاطفه خود آگاهی ویژه بزرگسالان(TOSCA-3)

    پرسشنامه مقیاس عاطفه مثبت ومنفی(PANAS)واتسون وهمکاران(1988)

    پرسشنامه فهرست واکنش های بین فردی

    پرسشنامه مقیاس سرسختی روان شناختی لانگ وگولت

    پرسشنامه قدردانی(GQ-6)

    پرسشنامه باورهای هنجاری درمورد پرخاشگری

    پرسشنامه مشوق پرخاشگری

    پرسشنامه مقیاس پرخاشگری

    پرسشنامه باورهای مرتبط با دعوا

    پرسشنامه تعدیل شده پرخاشگری

    پرسشنامه نگرش ها نسبت به خشونت

    پرسشنامه پرخاشگری/مورد اذیت وازار قرار گرفتن

    پرسشنامه درمورد پرخاشگری وجانشین ها (جایگزین ها)

    پرسشنامه تعیین پرخاشگری همسالان (فرد مطرود گروه)

    پرسشنامه نگرش به تعارض یا اختلاف

    پرسشنامه زد وخورد فیزیکی -بررسی رفتار خطرناک جوانان

    پرسشنامه مربوط به دانش ومدیریت ومفهوم فردی

    پرسشنامه دعوا در مسیر مدرسه -بررسی خشونت جوانان

    پرسشنامه نسبت به خشونت بین گروهای همسال

    پرسشنامه رفتار پرخاشگرانه

    پرسشنامه نگرش نسبت به بزهکاری(مطالعه جوانان پیتزبورگ)

لطفا برای خرید با نرم افزار اینترنت اکسپلورر به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

    پرسشنامه پرخاشگری -آزمون فراوانی رفتار

    پرسشنامه باورهای بزهکارانه

    پرسشنامه طبقه بندی شدت.خشونت

    پرسشنامه هنجارهای پرخاشگری وجانشین ها

    پرسشنامه پرخاشگری غیر فیزیکی

    پرسشنامه خشونت در زوج ها

    پرسشنامه رفتار پرخاشگرانه

    پرسشنامه نگرش نسبت به مدرسه

    پرسشنامه پرخاشگری واکنشی -فعال

    پرسشنامه تعهد نسبت به مدرسه

    پرسشنامه پرخاشگری واکنشی/فعال(چک لیست معلم)

    پرسشنامه تعهد نسبت به مدرسه

    پرسشنامه پرخاشگری نسبت به والدین-ارزشیابی رفتار خطرناک

    پرسشنامه شرکت در فعالیت های اجتماعی وفرصت ها وپاداش ها

    پرسشنامه دعوا -ارزیابی رفتار خطرناک

    پرسشنامه مقیاس مربوط به کلاس درس

    پرسشنامه نیمرخ سلامت اجتماعی

    پرسشنامه نگرش هانسبت به اشتغال

    پرسشنامه حل و فصل مشاجرات - شاخص عوامل حمایتی فردی

    پرسشنامه نگرش نسبت به گروهای گانگستری

    پرسشنامه شیوه حل و فصل مشاجرات

    پرسشنامه رفتارقالبی جنسیت(gender stereotyping)

    پرسشنامه قربانی شدن در روابطی که در د قرار ملاقات است

    پرسشنامه نگرش ها نسبت به زنان

    پرسشنامه ارتکاب خشونت در روابطی که در حد قرار ملاقات است

    پرسشنامه نگرش هانسبت به سلاح وخشونت

    پرسشنامه شیوه های مشاجره

    پرسشنامه نگرش نسبت به تلویزیون

    پرسشنامه بزهکاری خود گزارش شده

    پرسشنامه سنجش و مقیاس

    پرسشنامه بزهکاری خود گزارش شده - مقیاس فراوانی رفتار مشکل

    پرسشنامه تمایلات پرخاشگرانه

    پرسشنامه رفتار های ناشایست وبزهکاری

    پرسشنامه آرمون ریسک نوجوانی را تجرز وپرسشنامه مربوط به پیشگیری

    پرسشنامه رفتار بزهکارانه دوستان

    پرسشنامه دلبستگی به معلم

    پرسشنامه رفتار بزهکارانه دوستان -مقیاس انحراف همسالان

    پرسشنامه سنجش روابط همسالان

    پرسشنامه همسالان بزهکار

    پرسشنامه در منزل

    پرسشنامه رفتار بزهکارانه - ارزشیابی رفتار خطرناک

    پرسشنامه شاخص افسردگی dsm

    پرسشنامه رفتار بزهکارانه - ارزشیابی رفتار خطرناک

    پرسشنامه مقیاس افسردگی

    پرسشنامه مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر

    پرسشنامه افسردگی

    پرسشنامه مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر

    پرسشنامه هویت قومی-بررسی تعارض جوانان

    پرسشنامه سازگاری -پریشانی وین برگر

لطفا برای خرید با نرم افزار اینترنت اکسپلورر به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

    پرسشنامه مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر

    پرسشنامه شخصیت سیاتل

    پرسشنامه مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر

    پرسشنامه مصاحبه ptsdاختلال استرس پس از ضربه روانی

    پرسشنامه مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر

    پرسشنامه هویت قومی یا چند گروهی

    پرسشنامه قرار گرفتن در معرض گروه های گانگستری

    پرسشنامه هویت قومی

    پرسشنامه دسترسی به اسلحه-مطالعه خشونت جوانان

    پرسشنامه هویت قومی -بررسی تعارض جوانان

    پرسشنامه تکانشی بودن - بررسی مشاجرات نوجوانان

    پرسشنامه تقدیر نگری

    پرسشنامه فعالیت های اوقات فرغت - بررسی مشاجرات جوانان

    پرسشنامه ارزوهای اینده -بررسی رهبری همسالان

    پرسشنامه کنترل شدن توسط والدین

    پرسشنامه شاخص عوامل حمایتی -فردی وچشم انداز مثبت

    پرسشنامه امنیت و تهدید- بررسی خشونت های جوانان

    پرسشنامه انگیزه پیشرفت

    پرسشنامه شایستگی اجتماعی

    پرسشنامه نا امیدی کودکان

    پرسشنامه شایستگی اجتماعی -درجه بندی معلم

    پرسشنامه نا امیدی کودکان (نسخه اصلاح شده)

    پرسشنامه رفتار های اجتماعی بچه ها

    پرسشنامه خصومت

    پرسشنامه شایستگی اجتماعی فرزند /والدین

    پرسشنامه ازمون قضاوت اخلاقی -اجتماعی(فرم کوتاه)

    پرسشنامه گزارش والدین از همکاری در منزل

    پرسشنامه احتمال خشونت وبزهکاری

    پرسشنامه میزان مهارت حل مشکلات اجتماعی

    پرسشنامه درک رفتار مشکل

    پرسشنامه قربانی شدن(مورد آزار و اذیت وا

    پرسشنامه تمایلات خشونت امیز

    پرسشنامه قربانی شدن(مورد آزار و اذیت واقع شدن)-مقیاس فراوانی رفتار مشکل

    پرسشنامه واکنش همسالان به بزهکاری

    پرسشنامه حمل اسلحه-بررسی رفتار های پر خطر جوان ها

    پرسشنامه بیست گفتار(خودپنداره فردی)

    پرسشنامه شاخص اقتدار والدینی

    پرسشنامه امنیت فردی

    پرسشنامه همسانی انظباطی

    پرسشنامه احساس امنیت

    پرسشنامه شیوه های مثبت مراقبت والدینی

    پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی

    پرسشنامه شیوه های مثبت مراقبت والدینی

    پرسشنامه خودکار امدی

    پرسشنامه واکنش در ارتباطات خانوادگی

    پرسشنامه شاخص عوامل حمایتی کنترل -فردی

    پرسشنامه خصومت و مشاجرات خانوادگی

    پرسشنامه تعدیل خویشتن داری وین برگر

    پرسشنامه ویژگی های روابط خانوادگی

    پرسشنامه دلبستگی والد - فرزندی

    پرسشنامه تمایل کودکان به کنترل شدن

    پرسشنامه خودسودمندیابی-بررسی تعارض نوجوانان

    پرسشنامه ناچیز انگاری (کمینه سازی)

    پرسشنامه تعدیل عزت نفس پایین

    پرسشنامه مقیاس عزت نفس

    پرسشنامه "چگونه فکر میکنم"

    پرسشنامه دلبستگی به والدین

    پرسشنامه اصلاح شده عزت نفس روزنبرگ(الف)

    پرسشنامه اصلاح شده عزت نفس روزنبرگ(ب)

    پرسشنامه خود پنداره-شاخص عوامل حمایتی فردی

    پرسشنامه عزت نفس-مطالعه وبررسی رشد جوانان روچستر

    پرسشنامه حضور حمایت کننده-شاخص عوامل حمایتی فردی

    پرسشنامه احساس عضومدرسه بودن

    پرسشنامه اگاهی اجتماعی

لطفا برای خرید با نرم افزار اینترنت اکسپلورر به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

    پرسشنامه ارتباطات

    پرسشنامه کیفیت ارتباطات

    پرسشنامه خود گشودگی

    پرسشنامه بازخورد وحمایت از استقلال کارکنان

    رفتار های متقابل شخصی عادلانه

    پرسشنامه سبک ارتباطی

    پرسشنامه مهارت های باز خور

    پرسشنامه بازخور

    پرسشنامه خوب بودن در برقراری ارتباطات

    پرسشنامه نیاز های ارتباطی

    پرسشنامه روابط با همکاران

    پرسشنامه اثر بخشی سیستم ارتباطات

    پرسشنامه سرمایه رابطه ای

    روابط بین شخصی

    روابط بین شخصی 2

    پرسشنامه ارتباطات کلامی بین کارکنان ومدیران

    پرسشنامه گوش کردن

    پرسشنامه مهارت های برقراری ارتباطات

    پرسشنامه مهارت های بیبن شخصی

    پرسشنامه مهارت های گوش دادن

    پرسشنامه درک رفتار سازمانی

    حس مشترک درباره رفتار در سازمان

    ارزیابی برنامه های اقدام(action plan)

    پرسشنامه تشریح ررفتار

    پرسشنامه رفتار منطقی درک شده سازمان

    پرسشنامه عزت نفس مبتنی بر سازمان(obse)

    پرسشنامه کانون کنترل

    پرسشنامه کفایت نفس

    پرسشنامه اخلاقی بودن نگرش ها ورفتار ها

    پرسشنامه تحمل ابهام

    پرسشنامه خود اگاهی

    پرسشنامه عزت نفس

    پرسشنامه مهارت های مدیریت نگرش کارکنان

    پرسشنامه خودارزیابی سازمانی

    پرسشنامه نگرش در کار

    پرسشنامه نگرش درمورد محیط کار

    پرسشنامه ادراکات وانتظارات نسبت به محل کار

    پرسشنامه عزت نفس

    پرسشنامه احساس ونگرش افراد از خود

    پرسشنامه یادگیری غیر رسمی در محل کار

    پرسشنامه ابزار مدل یادگیری

    پرسشنامه یادگیری مشارکتی

    پرسشنامه یادگیری فردی

    پرسشنامه یادگیری گروهی

    پرسشنامه یادگیری سازمانی

    پرسشنامه بررسی سبک های یادگیری

    پرسشنامه ابعاد سازمانی توانمند کننده یادگیری فردی

    پرسشنامه سبک های یادگیری

    پرسشنامه سبک های یادگیری

    پرسشنامه ارزیابی سبک شناختی

    پرسشنامه ابزارهای بهبود-یادگیری

    پرسشنامه خوب بودن در ایجاد انگیزه

    پرسشنامه انتظار

    پرسشنامه نگرش نسبت به سازمان

    پرسشنامه مهارت های انگیزشی

    پرسشنامه سنجش ضمنی وصریح انگیزش

    پرسشنامه امتیاز بلقوه انگیزش

    پرسشنامه رضایت شغلی

    پرسشنامه وفاداری

    پرسشنامه تعهد سازمانی

    پرسشنامه تعهد سازمانی

    پرسشنامه تعهد سازمانی

    پرسشنامه اخلاق سازمانی ورضایت وتعهد کارکنان

    پرسشنامه عوامل موثر بر استرس شغلی

    پرسشنامه تحلیل رفتگی ونیمه خاموشی

    پرسشنامه عوامل موثر بر فشارهای شغلی

    پرسشنامه فرسودگی شغلی

    پرسشنامه استرس شغلی

    پرسشنامه تحلیل رفتگی

    پرسشنامه روش های غلبه بر استرس شغلی

    پرسشنامه دلایل اجرای مدیریت بر مبنای تیم

    پرسشنامه عوامل تسهیل کننده مدیریت بر مبنای تیم

    پرسشنامه نگرش افراد در زمینه گروه های کاری

    پرسشنامه بازیگر تیم

    پرسشنامه مراحل توسعه گروه

    پرسشنامه نقش تیم

لطفا برای خرید با نرم افزار اینترنت اکسپلورر به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

    پرسشنامه ارزیابی استقلال تیم

    پرسشنامه ارزیابی اثربخشی عملکرد گروه

    پرسشنامه بررسی میزان مشارکت ودرگیری افراد

    پرسشنامه مهارت های تسهیل کنندگی

    پرسشنامه جو یادگیری ومهارت های گروه کاری

    پرسشنامه ارزیابی اثربخشی تیم

    پرسشنامه هدف گذاری درتیم

    پرسشنامه نقش افراد در تیم

    پرسشنامه روابط بین شخصی در تیم

    پرسشنامه رویه ها در تیم

    پرسشنامه ارزیابی جلسات گروهی

    پرسشنامه سبک های مدیریت تضاد

    پرسشنامه چگونگی برخورد با عملکرد گروهی،رفتار بین گروهی وتضاد

    پرشنامه پویایی جلسه

    پرسشنامه تاثیر فرهنگ ملی بر رویکرد های مذاکره

    پرسشنامه بررسی رویکرد های مذاکره

    پرسشنامه مدیریت تضاد

    پرسشنامه تاکتیک های سیاسی

    پرسشنامه استراتژی های سیاسی

    پرسشنامه انواع قدرت

    پرسشنامه مهارت های نفوذ

    پرسشنامه رفتار ها در محیط اداری

    پرسشنامه درگیری شغلی(مشارکت کاری)

    پرسشنامه نیمرخ توانمند سازی

    پرسشنامه توانایی الگوبرداری توانمند سازی

    پرسشنامه نیمرخ توانمند سازی

    پرسشنامه مهارت های توانمند سازی

    پرسشنامه ابعاد توانمندی محیط کار

    پرسشنامه توانمند سازی روانی

    پرسشنامه شکایت مشتری

    پرسشنامه رضایت مشتریان بانک

    پرسشنامه وفاداری مشتری

    پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان

    پرسشنامه درک از مدیریت منابع انسانی

    پرسشنامه مدیریت انسانی اثربخش

    پرسشنامه موانع مدیریت منابع انسانی اثر بخش

    پرسشنامه کارکرد های مدیریت منابع اثربخش

    پرسشنامه نقش های مدیریت منابع انسانی

    پرسشنامه استراتژی منابع انسانی سازمان

    پرسشنامه مدیریت برون سپاری منابع انسانی

    پرسشنامه ممیزی منابع انسانی

    پرسشنامه مسئولیت های مدیران منابع انسانی

    پرسشنامه مدیریت کارکنان

    پرسشنامه مدیریت منابع انسانی ،نواوری،تکنولوژی وعملکرد

    پرسشنامه جابه جایی وتحرک نیروی کار

    پرسشنامه نیاز شغل وویژگی های شغلی

    پرسشنامه مدل ویژگی های شغل

    پرسشنامه شرح وظیفه

    پرسشنامه طراحی شغل

    پرسشنامه طراحی شغل برای یادگیری

    پرسشنامه اثربخشی تحلیل شغل

    پرسشنامه ارزیابی برنامه ریزی منابع انسانی

    پرسشنامه دلایل وجود برنامه مدیریت جانشینی

    پرسشنامه برنامه ریزی ومدیریت موثر جانشینی

    پرسشنامه ارزیابی متقاضی شغل

    پرسشنامه ابعاد شغل از دیدگاه کارکنان

    پرسشنامه ورود کارکنان جدید به سازمان

    پرسشنامه نگرش کارفرما به استخدام کار آموزان

    پرسشنامه گزینش

    پرسشنامه ارزیابی اثربخشی نیرو یابی

    پرسشنامه استراتژی های شکستن سقف شیشه ای

    پرسشنامه موانع پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت

    پرسشنامه نگرش به کار وفعالیت زنان

    پرسشنامه ادراکات از جنسیت در محل کار

    پرسشنامه آموزش روابط انسانی

    پرسشنامه مهارت های مربی گری هدف مدار

لطفا برای خرید با نرم افزار اینترنت اکسپلورر به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

    پرسشنامه بازخورد 360 درجه ونقش آن در توسعه

    پرسشنامه توسعه مدیریت

    پرسشنامه انطباق شیوه های آموزش باکارکنان قدیمی تر

    پرسشنامه ادراکات در زمینه آموزش مدیریت

    پرسشنامه جلسات مطالعه موردی

    پرسشنامه فرهنگ مربی گری

    پرسشنامه بهبود عملکرد از طریق ارزیابی ومربی گری

    پرسشنامه حمایت مدیریت از آموزش

    پرسشنامه ارزیابی دوره آموزشی

    پرسشنامه آموزش وتوسعه در سازمان ها

    پرسشنامه مربی گری

    پرسشنامه فنون آموزشی

    پرسشنامه نگرش ها نسبت به توسعه مدیریت

    پرسشنامه اثربخشی چرخش شغل

    پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان

    پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد

    پرسشنامه ارزیابی مزایای ارزیابی عملکرد

    پرسشنامه ارزیابی از بالا به پایین توسط کارکنان

    پرسشنامه مقیاس ها وسیاست های ارزیابی عملکرد

    پرسشنامه نگرش های افراد درباره خود ارزیابی

    پرسشنامه خود ارزیابی

    پرسشنامه سیستم ارزیابی عملکرد وپاداش

    پرسشنامه ارزیابی عملکرد وبهبود

    پرسشنامه مهارت های ارزیابی عملکرد وپاداش

    پرسشنامه ارزیابی 360درجه ای جهت توسعه رهبری

    پرسشنامه ماهیت بازخور سرپرست

    پرسشنامه بازخور 360 درجه

    پرسشنامه نظام جبران خدمات درسازمان

    پرسشنامه نگرش های کارکنان درباره مزایای سازمانی

    پرسشنامه رضایت نسبت به پرداخت های سازمانی

    پرسشنامه ارزیابی عملکرد وسیستم حقوق ودستمزد

    پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی استراتژی پاداش

    پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی

    پرسشنامه استراتژی های مسیر شغلی بالقوه

    پرسشنامه کفایت نفس ومسیر شغلی

    پرسشنامه ارزیابی برنامه ریزی توسعه شغلی

    پرسشنامه مسیر شغلی

    پرسشنامه تعهد حرفه ای در مسیر ترقی

    پرسشنامه دلایل ارتقا شغلی درسازمان ها

    پرسشنامه ادراکات در مورد روابط صنعتی

    پرسشنامه انتظارات کارکنان از اتحادیه ها

    پرسشنامه نیاز به حضور اتحادیه ها

    پرسشنامه سنجش دلایل انفصال از خدمت

    پرسشنامه علل ترک سازمان

    پرسشنامه نگرش ها نسبت به بازنشستگی

    پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت

    پرسشنامه اعتماد سازمانی

    پرسشنامه مسئولیت اجتماعی

    ارتباطات غیر کلامی

    شبکه های ارتباطات

    تعیین سبک رهبری

    نظریه xوy

    پرسشنامه موقعیت های رهبر

    پرسشنامه رهبر خوب بودن

    پرسشنامه خود ارزیابی رهبری

    پرسشنامه ارزیابی رابطه رهبر-پیرو

    پرسشنامه امادگی پذیرفتن نقش رهبری

    پرسشنامه جانشین های رهبر

    پرسشنامه خود شیفتگی

    پرسشنامه خوشبینی

    پرسشنامه منابع قدرت مدیران شرایخیم و هینکین

    پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی نانچیان

    پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

    پرسشنامه تعاملات بین فعالیت های مدیریت دانش

    پرسشنامه تسهیم دانش

    پرسشنامه اثربخشی اقدامات مدیریت دانش

لطفا برای خرید با نرم افزار اینترنت اکسپلورر به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

    پرسشنامه دستیابی به دانش وتسهیم ان

    پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش

    پرسشنامه مدیریت دانش ونواوری

    پرسشنامه تاثیر عوامل فنی-اجتماعی بر تسهیم دانش

    پرسشنامه اثر بخشی مدیریت دانش

    پرسشنامه موانع دستیابی به دانش جهانی

    پرسشنامه فعالیت های مدیریت دانش

    پرسشنامه عوامل موثر بر به کار گیری مدیریت دانش

    پرسشنامه فعالیت های مدیریت دانش

    پرسشنامه بررسی فرهنگ مدیریت دانش

    پرسشنامه انتقال دانش ضمنی

    پرسشنامه فرایند های مدیریت دانش

    پرسشنامه سنجش سرمایه فکری سازمان ها

    پرسشنامه چک لیست خریدهای نرم افزاری (نرم افزارهای کامپیوتری)

    پرسشنامه سرمایه اجتماعی

    پرسشنامه تصمیم گیری در رابطه با خرید نرم افزار های کپی شده (غیر اصل)

    پرسشنامه موانع فرایند موفقیت امیز برنامه ریزی منابع سازمانی1

    پرسشنامه برنامه ریزی منابع سازمانی

    پرسشنامه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

    پرسشنامه دنیای مجازی

    پرسشنامه ارتباطات از راه دور

    پرسشنامه استفاده از وبلاگ وتسهیم اطلاعات دران

    پرسشنامه اجرای تبادل الکترونیکی داده ها

    پرسشنامه نگرش ها درزمینه اینترنت ووبسایت

    پرسشنامه اثربخشی طراحی وعملکرد وب سایت

    پرسشنامه پست الکترونیک

    پرسشنامه سیستم های بین سازمانی اینترنت پایه

    پرسشنامه کاوشی درباره استفاده از اینترنت

    پرسشنامه سنجش استفاده از اینترنت

    پرسشنامه لذت وخوشی درک شده در استفاده از اینترنت

    پرسشنامه ادراک مدیران بازار یابی از اینترنت

    پرسشنامه کیفیت وب سایت

    پرسشنامه استفاده از اینترنت وپست الکترونیک

    پرسشنامه استفاده از اینترنت

    پرسشنامه اثربخشی استفاده از اینترنت

    پرسشنامه اگاهی از اینترنت

    پرسشنامه امادگی شرکت برای مدیریت منابع سازمانی

    پرسشنامه چالش های اجرا وموفقیت تهیه وتدارک الکترونیکی

    پرسشنامه مزایای حاصل از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان

    پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیت های بازاریابی

    پرسشنامه تاثیر فرایند های سازمانی وفناوری اطلاعات براستراتژی های بازار یابی

    پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک(e-crm)

    پرسشنامه سیستم الکترونیک منابع انسانی

    پرسشنامه موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره تامین

    پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی

    پرسشنامه تاثیر کامپیوتری شدن بر عملکرد بازار یابی

    پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع

    پرسشنامه ریسک های انتقال تکنولوژی

    پرسشنامه انگیزاننده ها وموانع به کارگیری تکنولوژی اطلاعات وارتباطات

    پرسشنامه انگیزاننده ها وموانع به کار گیری تکنولوژی اطلاعات وارتباطات

    پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر وب

    پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی

    پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات/سیستم های اطلاعات

    پرسشنامه سیستم های اطلاعات لجستیک

    پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی

    پرسشنامه مزایای سیستم خبره در حمایت از تولید

    پرسشنامه به روز کردن اطلاعات کارکنان

    پرسشنامه ازمون فناوری

    پرسشنامه اثربخشی استفاده از تکنولوژی

    پرسشنامه عوامل موثر بر میزان اعتاماد به تکنولوژی

    پرسشنامه زیر ساخت فناوری اطلاعات

    پرسشنامه استفاده اخلاقی از فناوری اطلاعات(الگوی استفاده از نرم افزار)

    پرسشنامه امنیت اطلاعات

    پرسشنامه مزایای به کار گیری تکنولوژی اطلاعات وارتباطات

    پرسشنامه موانع به کارگیری تکنولوژی اطلاعات وارتباطات

    پرسشنامه تغییر تکنولوژیکی

    پرسشنامه رفتار جستجوی اطلاعات

    پرسشنامه مسائل مرتبط با جستجوی اطلاعات

    پرسشنامه تکنولوژی کامپیوتر پایه

    پرسشنامه فناوری

    پرسشنامه مزایای انتقال تکنولوژی

    پرسشنامه گرانباری اطلاعات

    پرسشنامه اجرای موفق تجارت الکترونیک

    پرسشنامه رضایت کاربر از تجارت الکترونیک برای خرید اینترنتی

    پرسشنامه بازار های الکترونیکی:استفاده از سیستم های تجارت سازمان با سازمان

    پرسشنامه سیستم های خرده فروشی انلاین

    پرسشنامه به کارگیری تجارت الکترونیک در کسب وکارهای کوچک ومتوسط

    پرسشنامه خرید از اینترنت

    پرسشنامه ارزیابی موسسات مالی

    پرسشنامه درک رفتار سازمانی

    پرسشنامه یکپارچگی سازمانی تولید

    پرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید

    پرسشنامه استمرار کسب وکار در دوره بازسازی ساختمان

    پرسشنامه ریسک بالقوه در فعالیت های باز مهندسی فرآیند

    پرسشنامه عملکرد مدیریت تولید وعملیات

    پرسشنامه عملکرد سیستم به هنگام(jit)

    پرسشنامه ابعاد سیستم های به هنگام

    پرسشنامه شایستگی های مدیران واحد تولید

    پرسشنامه حذف تولید یک کالا

لطفا برای خرید با نرم افزار اینترنت اکسپلورر به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

    پرسشنامه ارزیابی کیفیت خودرو های ساخته شده

    پرسشنامه ارزیابی عملکرد ممیزان

    پرسشنامه ابعاد پیچیدگی

    پرسشنامه ابعاد استراتژیک تولید

    پرسشنامه تولید ناب

    پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت وبازمهندسی فرایند کسب وکار

    پرسشنامه ارزیابی مراحل تولید

    پرسشنامه عوامل موثر بر موفقیت باز مهندسی فرایند ها

    پرسشنامه مزایای باز مهندسی فرایند های کسب وکار

    پرسشنامه عوامل اثر گذار بر MRP

    پرسشنامه انواع انعطاف پذیری عملیاتی

    پرسشنامه دلبستگی شغلی ادوارد زوکیلپاتریک

    پرسشنامه توسعه کالا های جدید

    پرسشنامه نظر مدیران لجستیک درباره استخدام افراد

    پرسشنامه مهارت های مدیران ارشد لجستیک

    پرسشنامه مدیریت ارزش

    پرسشنامه اقدامات سازمان در زمینه لجستیک

    پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه های لجستیک

    پرسشنامه اعتماد در مدیریت زنجیره تامین

    پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه های لجستیک

    پرسشنامه ویژگی های زنجیره تامین برای خط تولید

    پرسشنامه روابط با عرضه کننده در زنجیره تامین

    پرسشنامه اعتماد به تامین کنندگان

    پرسشنامه عملکرد توزیع کنندگان

    پرسشنامه تعاملات بین خریداران وعرضه کنندگان

    پرسشنامه انتخاب شریک در زنجیره تامین

    پرسشنامه قابلیت ها برای زنجیره تامین ولجستیک

    پرسشنامه معیار های انتخاب عرضه کننده

    پرسشنامه مسائل موجود در حمل ونقل جاده ای

    پرسشنامه اثر بخشی اقدامات در حمل ونقل جاده ای

    پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین

    پرسشنامه روابط در زنجیره تامین

    پرسشنامه تهیه وتدارک پایدار

    پرسشنامه زنجیره ارزش

    پرسشنامه سنجش اعتماد به شمترین وتامین کنندگان در زنجیره تامین

    پرسشنامه کیفیت خدمات عرضه کننده

    پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت سازمان

    پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع

    پرسشنامه چگونگی محیط مدیریت کیفیت جامع

    پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع

    پرسشنامه عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع

    پرسشنامه ارزش دانش مشتریان وکارمندان در کیفیت کالا

    پرسشنامه عوامل موثر بر بهبود کیفیت

    پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت

    پرسشنامه موفقیت مدیر کیفیت در سازمان

    پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان

    پرسشنامه موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع

    پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

    پرسشنامه مدیریت وکنترل کیفیت

    پرسشنامه ابعاد مدیریت کیفیت جامع

    پرسشنامه تاثیرات مدیریت کیفیت جامع

    پرسشنامه توسعه منابع انسانی در مدیرت کیفیت

    پرسشنامه گواهی نامه سیستم های مدیریت کیفیت

    پرسشنامه دلایل کسب گواهی نامه سیستم های مدیریت کیفیت

    پرسشنامه عوامل موثر در موفقیت به کار گیری مدیریت کیفیت جامع

    پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان

    پرسشنامه اجرای اقدامات در زمینه کیفیت

    پرسشنامه اصولISO9000

    پرسشنامه فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت جامع

    پرسشنامه حلقه های کیفیت

    پرسشنامه کنترل فرایند اماری برای انتخاب پروژه های آزمایشی

    پرسشنامه بررسی نقش مدیران میانی در بهبود کیفیت

    پرسشنامه محیط مدیریت کیفیت جامع

    پرسشنامه ارزیابی موسسات مالی

    پرسشنامه روش های تامین مالی

    پرسشنامه به کارگیری تامین کنندگان خارجی

    پرسشنامه انگیزه سرمایه گذاری

    پرسشنامه مدیریت دارائی های غیر منقول سازمان

    پرسشنامه عوامل موثر بر تصمیم گیری در سرمایه گذاری

    پرسشنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی

    پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات در نظام بانکی

    پرسشنامه عملکرد بانک

    پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس

    پرسشنامه درک ریسک ومدیریت ریسک دربانک

    پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت(CSF)

    پرسشنامه مفید بودن درک شده خدمات بانکداری

    پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک

    پرسشنامه خدمات انلاین بانکداری

    پرسشنامه بانکداری الکترونیکی

    پرسشنامه موانع استفاده از بانکداری الکترونیکی

    پرسشنامه ارزیابی کاربرد بانکداری اینترنتی

    پرسشنامه تماس مستقیم با بانک در مقابل بانکداری الکترونیکی

    پرسشنامه ادراک مشتریان از خدمات ارائه شده توسط بانک

    پرسشنامه گرایشات بازار در مدیران بانک

    پرسشنامه رضایت مشتریان بانک

    پرسشنامه عوامل اثرگذار بر اعتماد مشتریان به بانک

    پرسشنامه نظرات دریافت کنندگان خدمات مالی به عنوان اعضای جامعه

    پرسشنامه نگرش افراد کم درامد به وضعیت مالی

    پرسشنامه رضایت مشتری از کارکنان بانک

    پرسشنامه ادراک مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری

    پرسشنامه حفظ رابطه بامشتریان در شرکت های مشاوره سرمایه گذاری

    پرسشنامه ریسک پذیری اقتضایی تصمیمات

    پرسشنامه ریسک رابطه ای

    پرسشنامه امنیت منابع سازمانی

    پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری

    پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری

    پرسشنامه بررسی ریسک شرکت

    پرسشنامه ارزیابی ریسک

    پرسشنامه ارزیابی ریسک

    پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه

    پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه

    پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی

    پرسشنامه بودجه بندی عملکرد - محرک

    پرسشنامه بودجه بندی افزایشی

    پرسشنامه بودجه بندی به روش مرکز هزینه / مسئولیت

    پرسشنامه بودجه بندی برنامه ای (PPBS)

    پرسشنامه بودجه بندی بر مبنای صفر (ZBB)

    پرسشنامه پنج بعد اصلی شخصیت

    پرسشنامه سنجش ماکیاولیسم

    پرسشنامه ادراک شخصیت

    پرسشنامه خود شیفتگی

    پرسشنامه خوش بینی

    پرسشنامه کنترل تفکرات

لطفا برای خرید با نرم افزار اینترنت اکسپلورر به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

    پرسشنامه خوشبینی

    پرسشنامه تفکر افراد پس از رویداد های منفی

    پرسشنامه ریسک پدیری

    پرسشنامه خود ارزیابی تفکر حل مسئله

    پرسشنامه سنجش تفکرات کنونی

    پرسشنامه شخصیت شغلی

    پرسشنامه فعالیت های کار وخانه

    پرسشنامه تضاد کار-خانواده

    پرسشنامه تضاد بین کار -خانواده

    پرسشنامه استرس سبک زندگی

    پرسشنامه توجه به سلامتی

    پرسشنامه شوخ طبعی

    پرسشنامه زندگی کاری

    پرسشنامه ارزش ها و سبک زندگی

    پرسشنامه سبک های زندگی

    پرسشنامه تغییرات ژنتیکی مواد غذایی

    پرسشنامه بررسی تغییر ژنتیکی مواد غذایی

    اگاهی از بیوتکنولوژی ودانش بیوتکنولوژی وژنتیک

    پرسشنامه توجه به محیط زیست

    پرسشنامه امنیت شخصی غذا

    پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

    پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

    پرسشنامه کیفیت زندگی

    پرسشنامه حمایت اجتماعی

    پرسشنامه موانع اقدام

    پرسشنامه نگرش نسبت به پول

    پرسشنامه مصاحبه های گروهی

    پرسشنامه فعالیت های کاری

    پرسشنامه قرارداد روان شناختی

    پرسشنامه حرفه ای

    پرسشنامه انتظارات شغلی

    پرسشنامه مشتری،کار آفرینی و یادگیری

    پرسشنامه مهارت های جستجوی شغلی

    پرسشنامه فنون مدیریت زمان

    پرسشنامه مدیریت زمان

    پرسشنامه اعتیاد به کار

    پرسشنامه اعتیاد به پرکاری

    پرسشنامه کیفیت خدمات

    پرسشنامه مسئولیت اجتماعی

    پرسشنامه نگرش ها به مسئولیت اجتماعی

    پرسشنامه کمک های انسان دوستانه سازمان

    پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت

    پرسشنامه پاسخگویی محلی - جهانی

    پرسشنامه کیفیت خدمات

    پرسشنامه کیفیت خدمات

    پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر

    پرسشنامه توسعه موفقیت امیز خدمات جدید

    پرسشنامه شرکت های متعالی

    پرسشنامه رفتار کار افرینانه در بخش دولتی

    پرسشنامه خصوصی سازی

    پرسشنامه دلایل برون سپاری

    پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب

    پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک

    پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک

    پرسشنامه نقش مدیران عالی سازمان های محلی در توسعه

    پرسشنامه نگرش ها درزمینه حکومت های محلی

    پرسشنامه ارزش های مدیریتی در حکومت محلی

    پرسشنامه مقیاس های عملکرد برای مدیریت شهرداری ها

    پرسشنامه اثر بخشی شبکه سازی در NGOs

    پرسشنامه تعهد به پلیس

    پرسشنامه رویه های پلیس

    پرسشنامه ویژگی های شخصی پلیس

    پرسشنامه رویه های پلیس

    پرسشنامه انگیزه تغییر رفتار در بیماران

    پرسشنامه کنترل کیفیت اتاق اورژانس

    پرسشنامه شایستگی فرهنگی در بیمارستان

    پرسشنامه کیفیت خدمات درمانی

لطفا برای خرید با نرم افزار اینترنت اکسپلورر به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

    پرسشنامه استرس در محیط بیمارستان

    پرسشنامه خدمات بیمارستان

    پرسشنامه کیفیت خدمات بیارستانی

    پرسشنامه کیفیت خدمات در بیمارستان

    پرسشنامه سوابق بهداشت شخصی

    پرسشنامه نگرش بیماران نسبت به کیفیت خدمات

    پرسشنامه مدیریت بیماران

    پرسشنامه رضایت بیماران از بیمارستان

    پرسشنامه دیدگاه های بیماران درباره کیفیت مراقبت

    پرسشنامه رضایت بیمار

    پرسشنامه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی

    پرسشنامه جوسازمانی در بیمارستان

    پرسشنامه استخدام مدیران در صنعت توریسم

    پرسشنامه نگرش های دانشجویان توریسم

    پرسشنامه قابلیت های سازمان درصنعت هتل وتوریسم

    پرسشنامه جو ارائه خدمات در هتل

    پرسشنامه خدمات ارائه شده توسط میهمان سراها

    پرسشنامه ابعاد استراتژیک عملکرد هتل

    پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان هتل

    پرسشنامه کیفیت هتل

    پرسشنامه اقدامات زیست محیطی هتل

    پرسشنامه خدمات ارائه شده توسط رستوران ها

    پرسشنامه جو سازمانی هتل

    پرسشنامه رضایت پزشکان هتل

    پرسشنامه رضایت مهمانان از هتل

    پرسشنامه نیازهای آموزشی ارائه دهندگان خدمات در هتل

    پرسشنامه چشم انداز وارزش های سازمانی

    پرسشنامه ارزش های کاری در سازمان

    پرسشنامه تعیین نیاز به بهبود در حوزه های استراتژیک

    پرسشنامه عوامل استراتژیک در کسب وکار

    پرسشنامه تیم استراتژیک

    پرسشنامه مهارت های فکر استراتژیک در رهبری

    پرسشامه استراتژی های کسب مزیت رقابتی سازمان

    پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده

    پرسشنامه ممیزی محیطی

    پرسشنامه ممیزی محیطی

    پرسشنامه ممیزی محیطی

    پرسشنامه نقاط قوت سازمانی

    پرسشنامه نقاط ضعف سازمانی

    پرسشنامه فرصت های سازمان

    پرسشنامه تهدیدات سازمان

    پرسشنامه پویایی رقابت

    پرسشنامه ویژگی های محیط رقابتی

    پرسشنامه شناسایی فرصت های بیرونی سازمانی

    پرسشنامه رضایت مشتریان از کالا ها و خدمات سازمان

    پرسشنامه رسمیت برنامه ریزی استراتژیک

    پرسشنامه نگرش ها در زمینه فرایند برنامه ریزی استراتژیک

    پرسشنامه اثر بخشی ایجاد استراتژی

    پرسشنامه پیامد های برنامه ریزی استراتژیک

    پرسشنامه اثر بخشی فرایند توسعه استراتژی

    پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه ریزی استراتژیک شرکت

    پرسشنامه استراتژی های پورتر

    پرسشنامه توافق درباره بیانیه کسب وکار

    پرسشنامه ابتکار و نواوری شغلی

    پرسشنامه جو نواوری

    پرسشنامه خلاقیت و نواوری در سازمان

    پرسشنامه جو نواوری در سازمان

    پرسشنامه مدیریت نواوری

    پرسشنامه نوآورانه بودن سازمان

    پرسشنامه تفکر افراد درباره نواوری

    پرسشنامه نواوری و کسب وکار اصلی سازمان

    پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت در سازمان کار افرین

    پرسشنامه ارزیابی برنامه کار افرینی

    پرسشنامه آمادگی کار افرینی

    پرسشنامه بررسی کار افرینی

    پرسشنامه فرهنگ وعوامل اقتصادی وعوامل اجتماعی موثر بر کار افرینی زنان

    پرسشنامه عوامل خود کامیابی موثر برکار افرینی

    پرسشنامه تعیین ضریب کار افرینی مربوط به تاسیس شرکت

    پرسشنامه تست صلاحیت راه اندازی کسب وکار مستقل

    پرسشنامه آمادگی رهبری کسب وکار مستقل

    پرسشنامه ظرفیت کار افرینانه افراد

    پرسشنامه مهارت های کار افرینی

    پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار کار افرینی

    پرسشنامه انگیزه کار افرینی

    پرسشنامه اگاهی درباره کار افرینی

    پرسشنامه مهارت های کار افرینی

لطفا برای خرید با نرم افزار اینترنت اکسپلورر به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

    پرسشنامه شخصیت کار افرین

    پرسشنامه نوآوری ،پیش نگری و ریسک پذیری

    پرسشنامه تست تمایل به مخاطره وریسک

    پرسشنامه سنجش نیاز به استقلال

    پرسشنامه نیمرخ کار افرینی

    پرسشنامه رفتار کار افرینانه در سازمان

    پرسشنامه سنجش میزان بی تفاوتی در کارکنان سازمان

    پرسشنامه نگرش کارکنان به جنبه های مختلف سازمان

    پرسشنامه محیط داخلی سازمان برای کار افرینی

    پرسشنامه سنجش مفاهیم کار افرینانه استیونسون

    پرسشنامه تشخیص ساختار کار افرینانه

    پرسشنامه اثر بخشی سیستم تحقیق وتوسعه در سازمان کار افرین

    پرسشنامه فرهنگ سازمانی کار افرینانه

    پرسشنامه سنجش میزان کنترل اثر بخش در سازمان کار افرینانه

    پرسشنامه سیستم پاداش در سازمان کار افرینانه

    پرسشنامه تشیص ارتباطات کار افرینانه

    پرسشنامه سنجش کار آفرینی درون سازمانی

    پرسشنامه حوزه های بازار یابی وتوسعه به لحاظ مدیریت دانش

    پرسشنامه بازارهای ارگانیک

    پرسشنامه گرایش بازار

    پرسشنامه گرایش به بازار

    پرسشنامه گرایش بازار

    پرسشنامه بازار یابی

    پرسشنامه فعالیت های بازاریابی

    پرسشنامه گرایش به بازار

    پرسشنامه عدم اطمینان بازاریابی

    پرسشنامه رضایت از قیمت

    پرسشنامه رویکرد های رابطه ای در بازاریابی

    پرسشنامه سبک های مدیریت مدیران بازاریابی

    پرسشنامه قابلیت ها ومهارت های لازم برای بازاریابی

    پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی

    پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی

    پرسشنامه ابعاد دانش بازار درتوسعه کالاهای جدید

    پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازاریابی

    پرسشنامه اثر بخشی سیستم های بازاریابی

    پرسشنامه نوع شناسی های اقدامات استراتژیک بازاریابی

    پرسشنامه توسعه استراتژی بازاریابی

    پرسشنامه دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازاریابی

    پرسشنامه اطلاعات موجود در استراتژی بازار

    پرسشنامه اتحاد استراتژیک بازاریابی

    پرسشنامه محیط رقابتی وگرایشات بازاریابی

    پرسشنامه فرایند های سازمانی ، فناوری اطلاعات و استراتژی های بازاریابی

    پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی

    پرسشنامه مشتری گرایی

    پرسشنامه نیازهای مشتریان

    پرسشنامه مشتری مداری

    پرسشنامه حفظ ومراقبت از مشتری

    پرسشنامه عملکرد تیم درارائه خدمات به مشتری

    پرسشنامه گرایش سازمان به مشتری محوری

    پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان

    پرسشنامه نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات

    پرسشنامه توانمند سازی کارکنان مرتبط با مشتری

    پرسشنامه رابطه بین مشتری و مشاور

    پرسشنامه رضایت مشتری و پیامد های ان

    پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری

    پرسشنامه خدمات مشتری

    پرسشنامه ناخشنودی مشتری

    پرسشنامه ارزیابی رستوران ها از طریق مشتری

    پرسشنامه رفتار اخلاقی شرکت وقصد خرید مشتریان

    پرسشنامه نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان

    پرسشنامه وفاداری مشتری

    پرسشنامه تعاملات ویژه با مشتریان

    پرسشنامه شکایات مشتری

    پرسشنامه مدیریت فروش

    پرسشنامه رضایت شغلی فروشندگان

    پرسشنامه عوامل اثر گذار بر فروش

    پرسشنامه مذاکرات فروش با خریداران خارجی

    پرسشنامه رابطه بین فروشنده ومشتری

    پرسشنامه توانایی های ارتباطی فروشندگان

    پرسشنامه فروشنده حرفه ای

    پرسشنامه کیفیت خدمات خرده فروشی

    پرسشنامه نگرش ها در زمینه تبلیغات

    پرسشنامه رویکرد ها نسبت به تبلیغات

    پرسشنامه تبلیغات متحرک در شرکت های چند ملیتی

    پرسشنامه نگرش افراد نسبت به تبلیغات

    پرسشنامه دلایل توجه به تبلیغات

    پرسشنامه برند سازمان

    پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی

    پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند

    پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

لطفا برای خرید با نرم افزار اینترنت اکسپلورر به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

    پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید

    پرسشنامه اقدامات خرید به هنگام

    پرسشنامه ارزش درک شده خرید

    پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه

    پرسشنامه خرید کالاهای وارداتی که مد هستند

    پرسشنامه تعاملات بین خریداران وعرضه کنندگان

    پرسشنامه خرید از اینترنت

    پرسشنامه کیفیت خدمات مربوط به سفارشات ودریافت کالا

    پرسشنامه مسائل مربوط به صادرات

    پرسشنامه قرابت فرهنگی و بازارهای خارجی

    پرسشنامه استفاده از دانش واطلاعات در صادرات

    پرسشنامه روابط وارد کنندگان با صادر کنندگان

    پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادرکنندگان

    پرسشنامه موانع صادرات

    پرسشنامه عوامل اثر گذار بر واردات کالا

    پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی

    پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی

استفاده از اینترنت در مدارس

نظر سنجی در مورد سن ازدواج در دختران و پسران

مقایسه آمار زندانیان در چند کشور جهان

موانع ادامه تحصیل دختران ایران از نظر دانش آموزان دبیرستانی

پروژه آماری امید به اینده

پروژه آمار و مدل سازی فاصله خانه و مدرسه

بررسی سن ازدواج پسران و دختران

مقایسه نمرات ریاضی در نوبت صبح و عصر

مهاجرت روستائیان به شهر

مقایسه نمرات تاریخ و ریاضی

اعتیاد در ایران

پروژه آماری باروری

مقایسه نمراتادبیات و ریاضی

علل افت تحصیلی

مقایسه سرعت و قیمت اینترنت در ایران و چند کشور

مقایسه سرعت و قیمت اینترنت در ایران و چند کشور

آمار طلاق بین سال های 85 تا 89 در استان ..

بررسی میزان مطالعه دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی

جدول نمونه گیری مورگان

سوالات spss

نمونه تمرینات spss

    آشنایی با استان اردبیل

    آشنایی با استان لرستان

    آشنایی با استان گیلان

    آشنایی با استان تاریخی اصفهان

    اقلیم شناسی شیراز

    بیکاری و مسائل آن

    پیامدهای طلاق در خانواده

    ررسی علل و عوامل مؤثر در درس نخواندن نوجوانان و جوانان

    پیشگیرى از اعتیاد نوجوانان و جوانان

    تکدی گری

    خرده فرهنگ

    علل گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر

    علل و عوامل پیدایش آسیب‏هاى اجتماعى و راه‏هاى پیشگیرى از آن

    علل و عوامل مهاجرت

    اصول اخلاقی پرستاری

    ایدز

    بهداشت معلولین

    بیماری آلزایمر

    بیماری آنفولانزا

    بیماری جذام

    بیماری سل

    بیماری کزاز

    بیماری کودکان.

لطفا برای خرید با نرم افزار اینترنت اکسپلورر به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

    اخلاق پزشکی

شاخص های ارزیابی سیستم های اطّلاعاتی بیمارستانی

گزارش کارآموزی رشته حسابداری حسابرسی

کارورزی احداث ساختمان مسکونی

کارورزی هوش مصنوعی

کارآموزی رشته کامپیوتر در اداره برق

 

لطفا برای خرید با نرم افزار اینترنت اکسپلورر به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

  
نویسنده : موسسه فرهنگی کاوش ; ساعت ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٢